W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Policach
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający GMINA POLICE z siedzibą w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE tel. (091) 43 11 830, 43 11 878 – fax (091) 43 11 832
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
unieważnienie
cena najkorzystniejszej z ofert przewyższała kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podstawa art. 93, ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20.01.2004r. Prawo zamówień publicznych).

GMINA POLICE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. STEFANA BATOREGO 3, 72-010 POLICE

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Budowa ulicy Brzoskwiniowej  w Policach".

1. Zakres zamówienia: Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z oświetleniem ulicznym,w Policach, wg przedmiaru robót, stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.

2.  SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Bankowej 18 (pokój nr 203 ) w godzinach  7 °° - 1430,  jest ona dostępna również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www. police. pl

3. Wymagany termin wykonania zamówienia 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 30) Urzędu Miejskiego w Policach w Policach, ul Stefana Batorego 3 w terminie do 15.06.2009r do godz. 11 °° .

5. Wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy  złotych) należy wnieść w terminie do dnia 15.06.2009r do godz. 10 30 .

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
-   Sebastian Staszkiewicz, tel: 0-91 43 - 11 - 876,
-   Janusz Paszkowski      tel. 0-91 43 - 11 - 878.

7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.06.2009r o godz. 11 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej, w (pokój, nr 203) w obecności wykonawców.

8. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

9. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 22 ust. 1). Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się co najmniej 3 należycie zrealizowanymi zadaniami w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres)odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

Jeżeli wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

11.  Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.                                

12. Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 wg stawek przyjętych w przetargu.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.06.2009r.

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót część 1

Przedmiar robót część 2

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2009r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.06.2009r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.06.2009r.

Załączniki

Powiadom znajomego