W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Modernizacja ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze oferty znajduje się pod ogłoszeniem o przetargu

Burmistrz  Polic

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel. 091/431 18 30, faks 091/431 18 32,

prowadzący postępowanie

Urząd Miejski w Policach Wydział Techniczno-Inwestycyjny,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP),

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na

 

 MODERNIZACJA  ULICY  KARDYNAŁA  STEFANA  WYSZYŃSKIEGO 

W  POLICACH

 

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.police.pl.

2.   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach, obejmująca roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących nawierzchni: z masy bitumicznej, z płyt żelbetowych, z płyt chodnikowych, z kostki betonowej, z betonu, budową drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni około 9 200 m2, budową parkingów z kostki brukowej betonowej o powierzchni około 8 000 m2, budowę zatok autobusowych z kostki kamiennej o powierzchni około 740 m2, budową chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni około 6 500 m2, budową nowych studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi, wymianą wpustów ulicznych na istniejących studzienkach, wymianą włazów na studzienkach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu z ulicą Stefana Grota Roweckiego, odtworzeniem i uzupełnieniem oznakowania pionowego i poziomego bezpieczeństwa ruchu.

3.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.   Wymagany termin wykonania zamówienia – do 15 listopada 2009 r.

5.   W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej dwa zamówienia publiczne obejmujące budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż 9 000 m2oraz posiadają wykwalifikowany personel do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujące sieci kanalizacyjne oraz instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 000 000 złotych – środki finansowe mogą być sumowane z wysokością zdolności kredytowej (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ).

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności złożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.

6.   Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000,- zł (złożone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP).

7.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena ofertowa – 100 %.

8.   Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3 (pokój  nr 30) do dnia 18.02.2009 r. do godz. 1130.

9.   Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

10.Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

11.Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w Województwie Zachodniopomorskim.

13.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 27.01.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym Modernizacja ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu „Modernizacja ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach”.

Odpowiedzi zamawiającego

Dokumentacja projektowa (do pobrania poniżej):

Dokumentacja zarchiwizowana, podzielona na części:

Załączniki

Powiadom znajomego