W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa wyżywienia w ilości od 80-100 zestawów dziennie dla uczestników zajęć przedszkolnych w czterech placówkach oświatowych na terenie Gminy Police
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o wyborze oferty znajduje się pod treścią przetragu

„Skrzydła dla najmłodszych – wyrównywanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej
w Policach” nr projektu POKL/1/9.1.1/12/08

Burmistrz Polic, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
tel. 091 431 18 30, faks 091 431 18 32
prowadzący postępowanie
Urząd Miejski w Policach
Wydział Promocji i Informacji
na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych (PZP),
ogłasza przetarg  nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach
na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy PZP na

Dostawa wyżywienia w ilości od 80-100 zestawów dziennie dla uczestników zajęć przedszkolnych w czterech placówkach oświatowych na terenie Gminy Police

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.police.pl.
 2. Przedmiotem zmówienia jest dostawa wyżywienie w ilości od 80-100 zestawów dziennie dla uczestników zajęć przedszkolnych w czterech placówkach oświatowych na terenie Gminy Police  w ramach projektu pn. „Skrzydła dla najmłodszych – wyrównywanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej w Policach” nr projektu POKL/1/9.1.1/12/08 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Dostawy wyżywienia wymaganego przez Zamawiającego wymienionego w załączniku nr 1  SIWZ nastąpią w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i  świątecznej), w okresie trwania umowy od poniedziałku do piątku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
  - posiadają uprawnienia do wykonywania w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
  -  posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym: w okresie ostatnich trzech lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia),
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
  Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.
 6. Nie wymagane jest wniesienie wadium.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa – 100%.
 8. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (pokój 30) do dnia 15 września  do godz. 8.00.
 9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 10. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 11. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 5 września 2008 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 do SIWZ - wykaz zamawianego wyżywienia

zał. 2 do SIWZ - druk oświadczenia

zał. 3 do SIWZ - druk oferty cenowej

zał. 4 do SIWZ

załącznik do oferty

załącznik do umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załączniki

Powiadom znajomego