Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceTI.7013.17.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na adaptację strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie

nr sprawy TI.7013.17.2016

zamawiający Szkoła Podstawowa w Tanowie

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkola Podstawowa, ul. Szczecińska 31 Tanowo

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone w załączeniu poniżej

Treść


Dyrektor Szkoły Podstawowej

Im. Jerzego Noskiewicza

Ul.Szczecińska 31 ,72-004 Tanowa

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 PZP


na


Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie.


1. Prowadzący postępowanie:  Urząd Miejski w Policach Wydział Techniczno-Inwestycyjny (ul. Bankowej 18, 72-010 Police, tel:  091 43 118 65, fax:  091 43 118 71)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego – www.police.pl .

3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza. Głównym założeniem inwestycji jest adaptacja poddasza na salę lekcyjną i dwie świetlice oraz pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla uczniów i uczennic. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):  45214210-5; 45300000-0; 45400000-1.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Wymagany termin wykonania zamówienia  –   15 sierpnia 2016 roku.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 PLN.

9. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, w szczególności dotyczące:

1)    posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200  m2.

2)    wykonawca wykaże ,że osoby ,które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadają wymagane uprawnienia, wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności złożonych dokumentów metodą spełnia / nie spełnia.

11. Zamawiający w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, żąda złożenia dokumentów wg poniższego wykazu:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oryginał dokumentu).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa odpowiednio dokumenty określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz.U.2013.231).

12. O ocenie oferty w 80 % zadecyduje cena oferty i w 20% okres gwarancji i rękojmi.

13.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych,

b) udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 UZP,

c) zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, których nie można było przewidzieć.

2) Zmiana terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wyda zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany będzie skorzystać z innych form zabezpieczenia.

3) Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy lub robót w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a)  niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy,

b)  śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

c)  konieczności z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4) Zmiany ilościowe zamawianych robót w zakresie poszczególnych rodzajów robót, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie  i cenie ryczałtowej, w wyniku zmiany dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznych, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

5) Zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości kwoty brutto wynagrodzenia musi obejmować tylko część należną za roboty wykonane po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

6) Zmiana innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla zamawiającego.

14. Oferty należy składać w Szkole Podstawowej, ul. Szczecińska 31 Tanowo do dnia 14.03.2016 roku do godz. 10:30.

15. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

16. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

17. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 26.02.2016 roku.
                                                                     DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Police, dnia 26.02.2016 roku                                        Agnieszka FreitagUwaga:  W dniu 10.03.2016 r. dokonano zmiany terminu składania ofert (pełna treść w załączeniu).

W dniu 15.03.2016 r. dokonano kolejnej zmiany terminu składania ofert (pełna treść w załączeniu pod ogłoszeniem).

Załączniki

SIWZ pdf, 455 kB metryczka
Zał nr 1-6 doc, 129 kB metryczka
Zał nr 7 docx, 45 kB metryczka
PRZEDMIARY rar, 579 kB metryczka
SPECYFIKACJE rar, 1.19 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij