W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne - 2009-2010r.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych , Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Pod ogłoszeniem o przetargu dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Tanowo: Wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne - 2009-2010r.
Numer ogłoszenia: 153382 - 2009; data zamieszczenia: 18.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych , Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo, woj. zachodnipomorskie, Tel/faks 0 91 317 57 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne - 2009-2010r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot najmu - parametry techniczne: a) udźwig znamionowy - min 3000 kg, b) wysokość podnoszenia -min 6000 mm, c) silnik: moc nominalna - min 70 KW, d) opony - odporne na uszkodzenia mogące powstawać podczas jazdy po odpadach komunalnych, e) wyposażenie: widły paletowe, łyżka o pojemności min 1,5m 3, łyżka z zaciskiem uruchamianym hydraulicznie z kabiny operatora, f) klimatyzowana kabina operatora ładowarki, g) zaczep umożliwiający holowanie przyczep, h) szybkozłącze do podłączenia osprzętu hydraulicznego, i) funkcja zmiany ustawienia kół (jazda bokiem), dwie lub jedna oś skrętu, j) napęd na 4 koła 3.2. Rok budowy maszyny nie wcześniejszy niż - 2004 r. 3.3. Szacunkowa ilość pracy maszyny (motogodzin) przez okres trwania umowy wyniesie ok. 200 motogodzin na miesiąc. 3.4. Koszty operatora oraz paliwa zasilającego przedmiotu najmu leżą po stronie Zamawiającego. 3.5. Dostawa i odbiór maszyny z siedziby Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 3.6. Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjno-naprawczy ,skutecznie usuwający awarię nie później jak 48 godz. od powzięcia wiedzy o usterce ( awarii). 3.7. Po stronie Wykonawcy będzie w całym okresie obowiązywania: - umowy przeprowadzać regularną obsługę serwisową na własny koszt w miejscu pracy maszyny, - dostarczyć : filtry i uszczelki, oleje, smary, inhibitory, opony niezbędne w ramach tej obsługi, - pokrywać koszty ewentualnego usunięcia uszkodzenia maszyny wynikające z normalnej eksploatacji i naturalnego jej zużycia. 3.8. Wykonawca na dzień podpisania umowy ubezpieczy maszynę w okresie najmu. Ubezpieczenie obejmować będzie: - szkody powstałe w skutek działania tzw. (sił wyższych) tzn. wywołanych siłami przyrody, których nie da się przewidzieć np.: powódź, piorun, huragan, - kradzież sprzętu, pod warunkiem należytego zabezpieczenia przed kradzieżą tzn. pozostawieniem w dozorowanym, strzeżonym miejscu i zabezpieczeniem z należytą starannością wszystkich posiadanych kompletów kluczy. 3.9. Na podstawie art. 36 ust. 5 Prawa zamówień publicznych ze względu na specyfikę zamówienia zamawiający oświadcza, że wykonanie zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 3.10. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z pózn. zm.) , a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm, w tym Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) , a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. ww ustawy, a więc: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy wykażą: 1) wykonanie co najmniej jednej usługi związanej z wynajęciem sprzętu będącego przedmiotem postępowania. Wartość wykazanych usług nie może być mniejsza niż 70% wartość usługi określonej przez wykonawcę w złożonej ofercie w tym postępowaniu. 2) dysponowanie sprzętem o parametry techniczne: a) udźwig znamionowy - min 3000 kg, b) wysokość podnoszenia -min 6000 mm, c) silnik: moc nominalna - min 70 KW, d) opony - odporne na uszkodzenia mogące powstawać podczas jazdy po odpadach komunalnych, e) wyposażenie: widły paletowe, łyżka o pojemności min 1,5m 3, łyżka z zaciskiem uruchamianym hydraulicznie z kabiny operatora, f) klimatyzowana kabina operatora ładowarki, g) zaczep umożliwiający holowanie przyczep, h) szybkozłącze do podłączenia osprzętu hydraulicznego, i) funkcja zmiany ustawienia kół (jazda bokiem), dwie lub jedna oś skrętu, j) napęd na 4 koła k) rok budowy maszyny nie wcześniejszy niż - 2004 r. 6.3. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: 7.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty, 7.2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć: 7.2.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ . Wykonawca musi wykazać: - wykonanie co najmniej jednej usługi związanej z wynajęciem sprzętu będącego przedmiotem postępowania. Wartość wykazanych usług nie może być mniejsza niż 70% wartość usługi określonej przez wykonawcę w złożonej ofercie w tym postępowaniu. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające , że każda usługa została wykonana należycie . Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 7.2.2 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać jaki sprzęt oferuje wykonawca i o jakich parametrach technicznych. Z wykazu musi wynikać że wykonawca dysponuje sprzętem o parametrach technicznych: a) udźwig znamionowy - min 3000 kg, b) wysokość podnoszenia -min 6000 mm, c) silnik: moc nominalna - min 70 KW, d) opony - odporne na uszkodzenia mogące powstawać podczas jazdy po odpadach komunalnych, e) wyposażenie: widły paletowe, łyżka o pojemności min 1,5m 3, łyżka z zaciskiem uruchamianym hydraulicznie z kabiny operatora, f) klimatyzowana kabina operatora ładowarki, g) zaczep umożliwiający holowanie przyczep, h) szybkozłącze do podłączenia osprzętu hydraulicznego, i) funkcja zmiany ustawienia kół (jazda bokiem), dwie lub jedna oś skrętu, j) napęd na 4 koła k) rok budowy maszyny nie wcześniejszy niż - 2004 r. Wykonawca może uzupełnić podane parametry oferowanego sprzętu poprzez załączenie do oferty katalogów lub kart technicznych sprzętu w języku polskim. Jeśli sprzęt wykazany w załączniku nr 3 do SIWZ nie jest własnością wykonawcy wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do wykonania zamówienia urządzeń wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia ww potencjału technicznego powinno być sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 a do SIWZ. 7.3. Inne dokumenty, których złożenie jest wymagane od wszystkich wykonawców w prowadzonym postępowaniu: 7.3.1. Złożyć ofertę zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ. 7.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 7.4. Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jako partnerów (np. konsorcjum), będą musiały spełniać następujące wymagania: a) oferta będzie zawierać informację wymienione w punkcie 7.1. i 7.2.2 dla każdego partnera konsorcjum, b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postawieniami, d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów, e) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. f) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; w miejscu np.(nazwa i adres wykonawcy) należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.police.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2009 godzina 12:00, miejsce: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki związane z przetargiem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.06.2009r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta wykonania

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca

Załącznik nr 3a do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Załączniki

Powiadom znajomego