W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
naczelnik: Paweł Nagadowski
tel. 91 431 18 89
e-mail: p.nagadowski@police.pl

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU
 

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

1. przygotowywanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i realizacja procedury przetargowej;

2. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiot odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3. organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz analiza stanu gospodarki odpadami w tym opracowywanie raportów i sprawozdań z dokonywanych analiz;

4. bieżąca analiza osiągania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowywania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

5. prowadzenie rejestru działalności Regulowanej podmiotów odbierających odpady komunalne oraz ich kontrola;

6. koordynacja i nadzór realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

7. nadzorowanie pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

8. obsługa interesantów w zakresie korekt i składanych dokumentów, weryfikacja danych zawartych w deklaracjach;

9. ustalanie zobowiązań z tytułu opłat, wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie obowiązujących przepisów (w tym określenie w drodze decyzji wysokości opłaty), prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji lub złożyły deklaracje zawierające np. nieprawdziwe dane;

10. prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozłożenia na raty podatku lub zaległości, odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości oraz umorzeń zaległości, przygotowywanie decyzji w tych sprawach;

11. kontrola przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Police oraz z Ustawą, w szczególności przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych;

12. kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych pod kątem prawidłowej realizacji zapisów umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów – wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku nierzetelnego wywiązywania się z umowy, np. mieszania odpadów, nieterminowego odbioru odpadów itp;

13. wydawanie decyzji administracyjnych na wyższą stawkę opłaty w przypadku naruszenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Police a w tym mieszania odpadów w przypadku zadeklarowanej segregacji;

14. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (organizowanie kursów, szkoleń, wykładów, konkursów promujących proekologiczne zachowania wśród mieszkańców);

15. opracowywanie informacji, przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej gminy,  BIP-ie oraz w gablotach wydziałowych dotyczących gospodarki odpadami;

16. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zakresu prowadzonych spraw;

17. przygotowywanie korespondencji w zakresach toczących się postępowań.

 

Pracownicy:

Paweł Nagadowski (naczelnik) - tel. 91 431 18 89, p.nagadowski@police.pl

Barbara Majewska (z-ca naczelnika) - tel. 91 431 18 38, barbara.majewska@police.pl

Iwona Dębińska (inspektor) - tel. 91 431 18 38, i.debinska@police.pl

Katarzyna Królewicz (inspektor) - tel. 91 431 18 87, katarzyna.krolewicz@police.pl

Małgorzata Kurkierewicz (główny specjalista) - tel. 91 431 18 87, m.kurkierewicz@police.pl

Rafał Bajer (główny specjalista) - tel. 91 431 14 43, rafal.bajer@police.pl

Edyta Popakul (inspektor) tel. 91 431 14 43, e.popakul@police.pl

Powiadom znajomego