Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceTT /01/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w latach 2017-2020

nr sprawy TT /01/2017

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone w załączniku poniżej

Treść

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. 91/424 13 10, fax. 91/317 00 15

  ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

                                       W POLICACH  W LATACH 2017-2020”

Nr postępowania przetargowego TT /01/2017


  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
  2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w latach 2017 – 2020 w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

      Kod CPV – 09132100-4, 091341100-8.

     3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

     4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

              1) nie podlegają wykluczeniu;

              2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

              3)  nie podlegają wykluczeniu z   postępowania w okolicznościach, o których mowa w:

               1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;

                 2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp;

             4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

 2) sytuacji ekonomicznej  lub  finansowej –  Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy,  którzy posiadają  polisę OC wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie  warunków ubezpieczenia i dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 600.000,00 zł.

     5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

     6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

     7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

     8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

     9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

   10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

                         Rodzaj kryterium

                             Waga

    1

Stały upust procentowy na olej napędowy (letni i zimowy) ON  w stosunku do ceny na dystrybutorze    w dniu zakupu paliwa

                              90%

    2

Stały upust procentowy na etylinę E-95  i E-98 w stosunku do ceny na dystrybutorze w dniu zakupu paliwa

                              10% 11. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 08.03.2017 r. do godz. 10.00.         

 12. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.03.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).

 13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 14. Termin wykonania zamówienia – rok 2017 – 2020

  15.  Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego jest p. Janusz Zdziebło tel.: 91/ 42 41 313  fax.: 91/ 31700 15.

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                          inż. Zbigniew Koźlarek
Police, dnia 28.02.2017r.

  W dniu 06.03.2017 r. dokonano zmiany treści SIWZ


Załączniki

SIWZ.pdf pdf, 377 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij