W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 11789 artykułów

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

USTALANIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Podstawa prawna: art. 50 ustawy dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2018 r., poz. 1945 z póżn. zm.) WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celi publicznego pobierz wniosek załączniki: dwie kopie z mapy zasadniczej lub w...

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY Przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Podstawa prawna: art. 59 ustawy dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2018 poz.1945...

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POLICE Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945, z późn.zm.) WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z...

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Dokumenty: Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pobierz wniosek Załączniki: zgoda właściciela terenu (obiektu) albo organizatora imprezy, kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu - jeśli ubiegającym się jest...

Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych

ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH Dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierz wniosek Załączniki: dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy...

Opłata skarbowa

OPŁATA SKARBOWA Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Przedmiot opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego...

Opłata eksploatacyjna

OPŁATA EKSPLOATACYJNA Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 – Prawo geologiczne i górnicze Zgłoszenie przedmiotu do wnoszenia opłat Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż. Koncesja wydawana jest...

Wykreślenie hipoteki

WYKREŚLENIE HIPOTEKI Pisemny wniosek dotyczący wykreślenia hipoteki powinien złożyć do sądu właściciel nieruchomości. Wierzyciel nie jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie hipoteki, jednakże jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wydany zostaje dokument mogący...

Wpis hipoteki przymusowej

WPIS HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych, a także z tytułu zaległości podatkowych . Przedmiotem hipoteki...

Opłata za trwały zarząd

OPŁATA ZA TRWAŁY ZARZĄD Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości. Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w...

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu

OPŁATA ROCZNA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wymagane dokumenty umowa oddania w użytkowanie wieczyste w formie aktu notarialnego, umowa kupna - sprzedaży - akt notarialny, inny dokument stwierdzający prawo do wieczystego użytkowania gruntu. Termin...

Dzierżawa, najem

Wymagane dokumenty wniosek o dzierżawę, najem Miejsce składania informacji Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police kancelaria pokój 3c (parter) Termin załatwienia sprawy w drodze przetargu - 60 dni bez przetargu - do 30 dni Opłata skarbowa nie pobiera się Termin płatności do 10 każdego miesiąca (grunty...

Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

UDZIELENIE PISEMNEJ INFORMACJI O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Podstawa prawna Rozdział 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa Wymagane dokumenty Złożony wniosek Uwaga ! Wniosek winien zawierać wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska...

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wymagane dokumenty wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości (wniosek do pobrania znajduje się poniżej informacji). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 21,00zł. składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej Miejsce składania...

Odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej, rozłożenie na raty zaległego podatku lub umorzenie zaległości podatkowej

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU, ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁEGO PODATKU LUB UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Wymagane dokumenty wniosek o umorzenie zaległości podatkowej załącznik wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej załącznik wniosek o rozłożenie na raty zaległego podatku załącznik...

Opłata targowa

OPŁATA TARGOWA Podstawa prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dn. 12.01.1991r .  Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. Pobór...

Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został...

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Podstawa prawna ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w...

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Władze Gminy Police podjęły działania, służące pozyskiwaniu nowych inwestorów oraz tworzeniu dogodnych, atrakcyjnych warunków dla ich rozwoju, w związku z tym przyjęto program pomocowy regulujący tę kwestię. Uchwała nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2014 r. w sprawie...

Łączne zobowiązanie pieniężne

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wymagane dokumenty akt notarialny, umowa dzierżawy, inny dokument stwierdzający stan prawny  wypełniony formularz –...