W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH WIEJSKICH
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy -
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert zamieszczona została jako załącznik pod ogłoszeniem o przetargu

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3, 
72-010 Police

ogłasza przetarg nieograniczony na
„REMONTY NAWIERZCHNI  DRÓG GRUNTOWYCH WIEJSKICH".

I. Zamawiający: Gmina Police z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,
    72-010 Police, tel. (91) 43-11-830, (91) 43-11-832.
II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
III. Adres strony internetowej, na której będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.police.pl
IV. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni dróg gruntowych wiejskich”, obejmujący roboty budowlane związane z :
a/ wykonaniem koryta w gruncie kat. II-IV o głębokości 5,10,15,20 cm, z wywozem urobku na odl. do 10 km – 1m2,
b/ wykonaniem nawierzchni drogi z gruzu drobnowymiarowego betonowego o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5,10,15,20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem do 20 km – 1m²,
c/ wykonaniem nawierzchni drogi z frezu asfaltowego (materiał Zamawiającego)  wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5,10,15,20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem do 20 km – 1m²,
d/ wykonaniem nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego  (granit, bazalt) o frakcji 0,5 do 35mm wraz z zagęszczeniem walcem o masie min 5t o grubości 5,10,15,20 cm po zagęszczeniu wraz z transportem do 20 km – 1m²,
e/ wykonaniem nawierzchni drogi z płyt drogowych (płyty drogowe Zamawiającego) na podsypce z piasku o grubości 5 cm wraz z transportem na odległość do 20 km.
f/ Wyrównanie nawierzchni drogi  z profilowaniem spadków i zagęszczeniem walcem o ciężarze min. 5 t, bez użycia materiałów.
 V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
     Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
VII. Termin wykonania zamówienia:
        Do 30 listopada 2010r.
VIII. Opis warunków w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen spełnienia
          tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i
ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
2. udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykazanie wykonania robót budowlanych-drogowych polegających na budowie lub przebudowie co najmniej trzech  zamówień publicznych obejmujących remont lub przebudowę drogi o nawierzchniach z gruzu drobnowymiarowego, ze ścieru asfaltowego, kruszywa naturalnego( granit, bazalt)  płyt drogowych o wymiarach 1,5m x 3m. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokóły odbioru robót, itp.
3.dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, wykwalifikowanym personelem oraz sprzętem tj koparko-ładowarką, walcem drogowym min. 5t, samochodem samowyładowczym o ładowności min 5t, równiarką drogową, ubijarką spalinową.
4. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
5. Posiadanie zezwolenia na wywóz i składowanie ziemi i gruzu.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
6. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IX. Wadium.
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w terminie do 31.03.2010r do godz. 1000.
X. Kryteria oceny ofert:
cena ofertowa będzie stanowić sumę poszczególnych kryteriów składających się na najkorzystniejszą cenę za 1m2 nawierzchni.
XI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 31.03.2010r. do godz. 1030 w pok. nr 30 przy ul. Stefana Batorego 3, w Policach.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.03.2010r. o godz. 1100 w sali nr 201, ul. Bankowa 18 w Policach, w obecności Wykonawców. XII. Termin związania ofertą:
        Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  
         wraz z upływam terminu składania ofert.
XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
         Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

SIWZ

Odpowiedz na pytania Nr 1

Ogłoszenie o wyborze ofert

Załączniki

Powiadom znajomego