W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W POLICACH PRZY UL. PIASKOWEJ 13
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy -
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze ofert zamieszczona została pod ogłoszeniem o przetargu jako załącznik

Burmistrz  Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
tel. 091/431 18 30, faks 091/431 18 32,
 prowadzący postępowanie
Urząd Miejski w Policach
Wydział Techniczno-Inwestycyjny,
na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych (PZP),
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na
PRZEBUDOWA  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 9  W  POLICACH
PRZY UL. PIASKOWEJ 13

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie  internetowej : www.police.pl
2. Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową
    budynku przedszkola polegająca na dobudowie sali zabaw dla dzieci wraz
    z zapleczem szatniowo-sanitarnym, wykonanie instalacji kanalizacji
    deszczowej, sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji wentylacji,
    instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie uzbrojenia wodociągu
    centralnego hydranty zewnętrzne, instalacje elektryczne( tablica rozdzielcza
    instalacje elektryczne wietrzone odbiorcze)instalacja domofonu, instalacja
    podgrzewania wpustów, ochrona odgromowa, ochrona
    przeciwporażeniowa i przepięciowa. Szczegółowy zakres prac określa
    projekt budowlany.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia  - do 10.08.2010 r.
5.  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy
     spełniają następujące warunki :
·    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
·    posiadają wiedzę i doświadczenia tj. wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli roboty budowlane  polegające na przebudowie jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 100 m2 wraz z infrastrukturą techniczną,  (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
·    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem  do kierowania robotami budowlanymi  w specjalnościach :
1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
·     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ).
  Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonana zostanie na  
  podstawie   załączonych dokumentów i oświadczeń wg zasady:
  spełnia / nie spełnia.
6.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
   15 000,- zł złożone w formie określonej w art. 45 ust.6 ustawy PZP).
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena ofertowa – 100 %.
8. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
    Policach, 72-010 Police, ul. Stefana  Batorego 3 (pokój  nr 30)
    do dnia  19.03. 2010 r. do godz. 9,30
 9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
10.Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać
     dynamicznego systemu zakupów.
11.Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
     aukcji elektronicznej.
12. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
13. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu  05.03. 2010 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, zdjęcia (52MB)

Odpowiedz na pytania Nr 1

Ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 

Załączniki

SIWZ.doc doc, 352 kB

Powiadom znajomego