W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na BUDOWĘ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI WĘGORNIK
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze oferty znajduje się pod ogłoszeniem o przetargu.

Police, 06.02.2009 r.

Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na BUDOWĘ OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI WĘGORNIK  

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać osobiście w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Bankowa 18,  IV piętro, pok. 414  w godzinach   9 00 – 14 00 .
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www.police.pl .    
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
    1)  linię kablową YAKY 4x50 mm2 - mb. 40
    2)  linię napowietrzną oświetlenia AsXSn 4x25 mm2 - mb. 936
    3)  żerdź strunobetonowa wirowana typu E-10,5 - szt.   17
    4)  żerdź żelbet. typu ŻN-10 - szt.   12
    5)  oprawy SGS 103 z lampami SON-T 70 W - kpl.   29
    6)  szafka oświetlenia SO-4/3 - kpl.   1
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest przedstawiciel Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Edmund Janik  -  tel / fax:  091 43 11 864.
4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 w pok. nr 30 (I p.) w terminie do 06.03.2009 r. do godz. 10.00
5. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej.
6. Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 90 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
7.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.03.2009r. o godz. 11.oo w pok. nr 32 (I p.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, w obecności wykonawców.
8.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
     1)  posiadają uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności,     jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania,
    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
     4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8.1. wykonawca spełnia wymogi zawarte w SIWZ,
8.2. profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
8.3. wykonawca wykona siłami własnymi zakres robót o wartości co najmniej 50 % ceny
       oferty
8.4. wykonawca wykaże wykonane należycie w okresie ostatnich 5 lat od wszczęcia      postępowania (lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy) co najmniej trzy prace odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia.
8.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia, nie spełnia. Nie
       spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie
       oferty.  
9.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
 - cena oferty – 100 %
10. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
11.  Nie pobiera się wadium.
12. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonawcy robót uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
13. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  06.02.2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Rysunki i mapy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki

Powiadom znajomego