W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Dostawa ogumienia do sprzętu kołowego ZOiSOK w Leśnie Górnym”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych,
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo, Gmina Police,
ogłasza przetarg nieograniczony na


„Dostawa ogumienia do sprzętu kołowego ZOiSOK w Leśnie Górnym”
 
Wartość szacunkowa:
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  25111000-2 25111500-7

 1. SIWZ można  odebrać (bezpłatnie) w wersji drukowanej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz w wersji elektronicznej  na stronie internetowej  www.police.pl.
 2. Nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 3. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 4. Termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008 r.
 5. Osobą uprawnioną  do kontaktów z Wykonawcami jest Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych  inż. Jerzy Nędzusiak tel. 091 31-75-722.
 6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. w/w ustawy, a więc:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia;
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
         Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 7. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 8. Kryterium oceny ofert: 
  a) cena – 100%
 9. Ofertę  należy złożyć w trwałym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z  treścią oferty przed terminem otwarcia ofert w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, w biurze pawilonu socjalno-wagowego w  Leśnie Górnym 12  do dnia: 07.02.2008r. roku do godz.10.00.
 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.02.2008r. o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12,  w biurze  pawilonu socjalno-wagowego.
 11. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi  30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki

Powiadom znajomego