W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Zabłotowicz
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Agnieszka Zabłotowicz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status rozstrzygnięte

 

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach
Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym 
1.   Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub wewnętrzne przepisy urzędu (przy wartości zamówienia poniżej progów stosowania ustawy),
 • sporządzanie projektów umów na usługi projektowe i roboty budowlane realizowane w ramach gminnych zadań inwestycyjnych,
 • koordynacja i uzgadnianie prac w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych gminnych zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy i instytucje, przed rozpoczęciem realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,
 • sprawowanie lub zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacją gminnych zadań inwestycyjnych,
 • bieżąca analiza i kontrola pod względem merytorycznym i finansowym realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,
 • udziału w pracach komisji odbiorowych oraz przekazywania do użytkowania gminnych zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy i instytucje, po zakończeniu realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,
 • rozliczanie i przekazywanie środków trwałych powstałych w trakcie realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie usunięcia stwierdzonych usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

 2.  Warunki pracy na stanowisku

Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w maju 2019 r. nie przekroczył 6%.

 3.  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub pokrewne,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego,
 • znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wymagania pożąda
 • udział w procesie udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • udział w procesie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej,
 • prawo jazdy kat. B.

 5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy**,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów,   którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2   ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 z późn.zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   05.07.2019 r.  do godziny 15oo /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ pod adresem :

Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor

 w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale  Techniczno-Inwestycyjnym”.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

 6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.

3) dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c)  RODO, art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego