W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Elżbieta Opas
Uzasadnienie wyboru Pani Elżbieta Opas, złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz test z wiedzy praktycznej wykazały, że kandydatka posiada niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości oraz odpowiednie cechy osobowości przydatne na stanowisku podinspektora.

Szczegóły
Stanowisko Podinspektor Wydział finansowo-Budżetowy (księgowość finansowa i budżetowa)
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status rozstrzygnięte
BURMISTRZ POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W Urzędzie Miejskim w Policach

PODISPEKTOR
                   Wydział finansowo-Budżetowy (księgowość finansowa i budżetowa)                 
 

1. Opis stanowiska pracy

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) Gromadzenie dokumentacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych w systemie elektronicznym, zgodnie z planem kont oraz obowiązującym prawem,
a w szczególności:

a) sporządzanie OT, OW, PT, zgodnie z wymogami,

b) przyjmowanie PT, LT, OT oraz kontrola prawidłowości ich sporządzenia,

c) sporządzanie planów umorzeń (amortyzacji) oraz dokonywanie umorzeń (amortyzacji) środków trwałych w wyznaczonych w terminach,

d) prowadzenie ewidencji środków trwałych i rzeczowych składników majątkowych, z podziałem na składniki wartościowo-ilościowe, ilościowe, na odpowiednich kontach syntetycznych i analitycznych, w ewidencji bilansowej i pozabilansowej.

e) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych gminy tj. gromadzenie dokumentacji, rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji, ewidencja różnic inwentaryzacyjnych, przechowywanie dokumentacji zgodnie z wymogami,

f) sporządzanie wykazu  składników majątkowych w odpowiednich terminach do celów ubezpieczeniowych.

2) Sporządzanie poleceń księgowania.


2. Warunki pracy na stanowisku

Praca biurowa w wymiarze 1 etatu, wymagająca współpracy z innymi komórkami urzędu oraz jednostkami podległymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. Termin zatrudnienia sierpień 2019 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. nie przekroczył  6%.

 

3. Wymagania niezbędne:

1) Ukończone : studia wyższe ekonomiczne,

2) Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i ewidencji środków trwałych,

3) Doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości oraz ewidencji środków trwałych,

4) Znajomość programów finansowo-księgowych,

5) Bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu Office, z naciskiem na arkusz kalkulacyjny Excel,

6) Umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,

7) Pełna zdolność do czynności prawnych.

8) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9) Obsługa urządzeń biurowych.


4. Wymagania pożądane:

1) Studia wyższe z zakresu rachunkowości,

2) Kursy lub szkolenia w zakresie ewidencji środków trwałych,

3) Doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości budżetowej,

4) Umiejętności: zdolność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, odporność na stres, komunikatywność, sumienność, operatywność, rzetelność, punktualność, kreatywność, praca w zespole.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) List motywacyjny,

3) Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie i kwalifikacje (mogą być kserokopie),

4) Wypełniony kwestionariusz osobowy*,

5) Kserokopie świadectw pracy,

6) Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego ( formularz w załączniku).

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych) Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późn. zm.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 15 czerwca 2019 roku do godz.15:00
pod adresem:

Urząd Miejski w Policach

Ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

W zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor (księgowość finansowa i budżetowa)  w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo-Budżetowym”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 , I piętro.


*druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119 z późn.zm., dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru
  na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a)  i c)  RODO,
  art. 22¹ § 1,4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.Załączniki

Powiadom znajomego