W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

                                                                                                                       Police, 03.12.2015 r.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z późniejszymi zmianami).


I.        Rodzaj zadania:

1) turystyka i krajoznawstwo, w tym:

- organizacja imprez turystycznych, rajdów dla młodzieży szkolnej,

2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci  i młodzieży,
w zakresie:                 

            - organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,

            - organizacji wycieczek,

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności
w zakresie:

            - organizacji imprez kulturalnych,

            - popularyzacji tradycji wojska polskiego,

            - rozwoju twórczości literackiej,

            - ochrony walorów historycznych ziemi Polickiej,

            - wytwarzania rękodzieła ludowego,

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności  w zakresie:                    

 -  piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, sportów walki,

  - organizacji turniejów szachowych,

  - wspierania działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.

 1. II.      Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r. wynosi:

1) 10.000 zł     - turystyka i krajoznawstwo,

2) 60.000 zł     - wypoczynek dzieci i młodzieży,

3) 70.000 zł     - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

4) 680.000 zł   - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1)    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

2)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3)    spółdzielnie socjalne,

4)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami), które:

-        nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Gmina Police dokona wyboru ofert i wesprze lub powierzy realizację zadania
  w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
 2. Podmioty uprawnione przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych
  w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o  wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2016 r.
 4. W przypadku trudnej sytuacji finansowej, Gmina Police zastrzega sobie prawo do:

1)    odwołania konkursu,

2)    zmiany wysokości środków na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 2016 rok.
 2. Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.
 3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

1)    prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętym konkursem,

2)    posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

3)    posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,

4)    spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty            i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 1. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:

1)    prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

2)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących,

3)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnerów w ofercie),

4)    statut.

W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte  w (odpisie z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty”.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty
  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:

1)    odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

2)    zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.

 1. Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

V. Terminy składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,
  pok. 3c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.
  do godz. 15
  00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego  w Policach.

 1. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr 6. Druk jest także dostępny
  na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl
 2. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Zofia Nieckarz (pok.6) tel. 91-43-11-806.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

 1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

1)    złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

2)    zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

3)    złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

4)    zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

5)    zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

6)    spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt .IV.

 1. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:

1)   nie złożono żadnej oferty,

2)   żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w pkt. VI.1.

 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

1)    możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,

2)    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania publiczne,

4)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)    analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było realizowane przez dany podmiot).

 1. Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
 2. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem pkt 1 oraz pkt 3.
 3. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię  i proponuje wysokość dotacji.
 4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
 5. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3)   na stronie internetowej Gminy Police.

 1. Umowa zostanie sporządzona bez zbędnej zwłoki po dokonaniu wybory ofert, jednak nie późnej niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 2. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.

VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy.                                                                                                           

Załącznik.

Załączniki

Powiadom znajomego