W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI NIE MAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami bez tytułu prawnego.

Przedmiot opodatkowania stanowią:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

 • dla gruntów - powierzchnia;
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniami - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego, w związku z:

 • nabyciem nieruchomości (na podstawie umowy darowizny, sprzedaży);
 • dzierżawą lub najmem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Powiatu Polickiego lub Gminy.

Wymagane dokumenty

 • akt notarialny albo inny dokument stwierdzający nabycie lub inny tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypełniony formularz pn. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DN-1

Druki dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów w poniższym linku:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

UWAGA: NA STRONIE ZAMIESZCZONE SĄ DWA DRUKI DEKLARACJI DN-1

W związku z określeniem przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) wzorów:

1)   deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),

2)   załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1),

3)   załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2),

od 2020 roku należy składać ww. wzór deklaracji wraz z odpowiednim załącznikiem lub odpowiednimi załącznikami.

 Natomiast w przypadku konieczności złożenia korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2018 – 2019 (w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r.) należy złożyć druk deklaracji, określony w uchwale nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz sposobu i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 4527).

Wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości, należy dołączyć pełnomocnictwo jeśli deklarację podpisuje osoba upoważniona do podpisywania deklaracji.
 
Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji:
a/ składanej w formie papierowej – pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1P
b/ składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na druku UPL-1
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333).

Termin składania deklaracji

 • do 31 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy,
 • w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, z tym, że:
  1. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości do dnia 30.05.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący po dniu 30.06.2019 r.
  2. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości po dniu 01.06.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.
  Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik nabył nieruchomość: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Miejsce składania informacji
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c (parter)

Informacje dodatkowe w sprawie podatku:
pokój 40 i 45 (II piętro)

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Stawki

Termin płatności podatku do dnia

 • do 15 dnia każdego miesiąca (jeżeli termin płatności przypadnie w dzień wolny od pracy, to terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy), a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  Zwolnienia podatkowe

  katalog zwolnień zawarty jest w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

  Odwołanie
  nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Polic w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego