W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podatek leśny - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ORAZ SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJPodstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania

w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty

 • akt notarialny albo inny dokument stwierdzający nabycie lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypełniony formularz pn. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

druki dostępne na stronie Ministerstwa Finansów w poniższym linku: 
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

UWAGA: NA STRONIE ZAMIESZCZONE SĄ DWA DRUKI DEKLARACJI DL-1

W związku z określeniem przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126) wzorów:

a)   deklaracji na podatek leśny (DL-1),

b)   załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1),

c)   załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2),

od 2020 roku należy składać ww. wzory deklaracji wraz z odpowiednim załącznikiem lub odpowiednimi załącznikami.

Natomiast w przypadku konieczności złożenia korekt deklaracji na podatek leśny za lata 2018 – 2019 (w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r.) należy złożyć druk deklaracji, określony w uchwale nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz sposobu i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 4527).

Wraz z deklaracją na podatek leśny, należy dołączyć pełnomocnictwo jeśli deklarację podpisuje osoba upoważniona do podpisywania deklaracji.

 
Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji:
a/ składanej w formie papierowej – pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1P
b/ składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na druku UPL-1
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333)

 

Deklaracja na podatek leśny jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania deklaracji

 • do 15 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy,
 • w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, z tym, że:
  1. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości do dnia 30.05.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący do dnia 30.06.2019 r.
  2. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości po dniu 01.06.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.
  Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Miejsce składania deklaracji
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c (parter)

Informacje dodatkowe w sprawie podatku:
pokój 40 i 45 (II piętro)

Termin załatwienia spraw

 • niezwłocznie,
 • nie później niż w ciągu miesiąca,
 • nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Podstawa opodatkowania i stawka podatku leśnego

Od 1 stycznia 2003 roku podstawą opodatkowania podatkiem leśnym od 1 ha fizycznego jest równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna jest ogłaszana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50 %.

Opłata

nie pobiera się.

Termin płatności podatku przez osoby prawne

 • do 15 dnia każdego miesiąca,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Zwolnienia podatkowe

 • katalog zwolnień zawarty jest w art.7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Odwołanie
nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Polic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego