W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podatek rolny - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI NIEMAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania

w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty

UWAGA: NA STRONIE ZAMIESZCZONE SĄ DWA DRUKI DEKLARACJI DR-1

W związku z określeniem przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) wzorów:

a)   deklaracji na podatek rolny (DR-1),

b)   załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1),

c)   załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2),

od 2020 roku należy składać ww. wzór deklaracji wraz z odpowiednim załącznikiem lub odpowiednimi załącznikami.

“Natomiast w przypadku konieczności złożenia korekt deklaracji na podatek rolny za lata 2018 – 2019 (w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r.) należy złożyć druk deklaracji, określony w uchwale nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz sposobu i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 4527).”

Wraz z deklaracją na podatek rolny, należy dołączyć pełnomocnictwo jeśli deklarację podpisuje osoba upoważniona do podpisywania deklaracji.
 
Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji:
a/ składanej w formie papierowej – pełnomocnictwo składa się na druku UPL-1P
b/ składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na druku UPL-1
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333)

 

Deklaracja na podatek rolny przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo posiadaczami bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów uchodzących w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych

Termin składania deklaracji
       

  • do 15 stycznia każdego roku, którego podatek dotyczy,
  • w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, tym, że:

1. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości do dnia 30.05.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący do dnia 30.06.2019 r.
2. Jeśli dokonano zakupu nieruchomości po dniu  01.06.2019 r. należy złożyć druk obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Miejsce składania deklaracji
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
kancelaria pokój 3c (parter)

Informacje dodatkowe w sprawie podatku:
pokój 40 i 45 (II piętro)

Podstawa opodatkowania i stawka podatku rolnego

Od 1 stycznia 2003 roku podstawą opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Police zaliczona jest do I okręgu podatkowego). Dla pozostałych gruntów podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 kwintali żyta – obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena skupu żyta jest ogłaszana co roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zwolnienia podatkowe
Katalog zwolnień zawarty jest w art. 12 ustawy o podatku rolnym.
Termin płatności podatku do dnia

  • I rata - 15 marca danego roku podatkowego,
  • II rata - 15 maja danego roku podatkowego,
  • III rata - 15 września danego roku podatkowego,
  • IV rata - 15 listopada danego roku podatkowego,
  • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny  jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Termin załatwienia spraw przez organ podatkowy (art. 139 ustawy – Ordynacja podatkowa)

  1. niezwłocznie,
  2. nie później niż w ciągu miesiąca,
  3. nie później niż w ciągu 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Odwołanie
nie przysługuje (podatek powstaje z mocy prawa, wysokość podatku deklarowana jest przez podatnika), za wyjątkiem gdy zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, wówczas odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Polic w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego