W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Oświadczenia majątkowe - podstawa prawna

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy

Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne

Wyciąg z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

"...

Art. 24h.


1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym,
zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy
ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a
także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania
stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały
udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają
w dwóch egzemplarzach:
1) radny - przewodniczącemu rady gminy,
2) wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w
imieniu wójta - wójtowi.
4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od
dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest
obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał
mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia
majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące
przed upływem kadencji.
5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają
pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na
stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego
zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej
gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są
obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do
dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w
dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym
złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również
urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej
oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy
uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania
treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią
uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała
w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia
występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę
jej oświadczenia majątkowego.
10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi,
który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej.
11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr
104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i
Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89 poz.
804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych
osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych
podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października
każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po
terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe
oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w
imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106,
poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.
483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806).


Art. 24i.


1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji
o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia
nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń
majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w
Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 oraz z
2002 r. Nr 153, poz. 1271).


Art. 24j.


1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej
prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli
działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do
złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni
również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych
przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte
zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi
osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania
z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych
na warunkach powszechnie obowiązujących.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo
w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni
na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego,
związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć
pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach
handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformowania o tym
fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji
dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka,
wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o których
mowa w zdaniu pierwszym.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru,
powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej
albo zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji
lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny
złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana jest w terminie
30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.
4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepis art. 24h ust. 3.
5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust.
2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 24h ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się
ich właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one analizie przez urząd
skarbowy.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust.
2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 24i, z tym że ujawnieniu
nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających
oraz osób, których one dotyczą.
ust. 1, 2 i 6 niezgodne z Konstytucją w części, w jakiej przepisy te dotyczą
wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa radnego, wójta, zastępcy wójta, sekretarza
gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
- wyrok TK (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759).


Art. 24k.


1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 24h ust. 4
i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa
w art. 24j ust. 2, w terminie określonym w art. 24j ust. 3 przez:
1) radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji,
2) wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne
w imieniu wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w
którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja, do dnia złożenia
oświadczenia lub informacji.
2. Jeżeli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie złożą w terminie oświadczenia
majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o
której mowa w art. 24j ust. 2, rada gminy odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej
po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia
oświadczenia lub informacji.
3. Jeżeli zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca
i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca
decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie oświadczenia
majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji,
o której mowa w art. 24j ust. 2, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje
z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym
upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.
4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest
równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie
art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.


Art. 24l.


Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach,
o których mowa w art. 24j ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 24j
ust. 2, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

..."

Powiadom znajomego