Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePrzetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „PIELĘGNACJA ZIELENI W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH MIEJSKICH NA TERENIE GMINY POLICE ORAZ WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW”.

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
W dniu 24.07.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, odbył się przetarg nieograniczony na: „Pielęgnację zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych miejskich na terenie gminy Police oraz wycinkę drzew i krzewów”. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police, w Biuletynie Zamówień Pub licznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy w Policach ul. Batorego 3 i ul. Bankowej 18 W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kierowała się następującymi kryteriami: - cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia - 100% Cena wybranej oferty brutto – 424 572,55 zł słownie: (czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa i 55/100 zł) Komisja przetargowa wybrała, a burmistrz Gminy Police zatwierdził do realizacji ofertę firmy: „SIAL” Spółka Jawna W.Kimber, B.Kimber, H.Kimber z siedzibą w Szczecinie, ul. Boguchwały 1.

Treść

                                                      GMINA POLICE
                                             ul. STEFANA BATOREGO 3
                                                      72-010 Police
                                          ogłasza przetarg nieograniczony
                                                               na
„PIELĘGNACJA ZIELENI W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH MIEJSKICH NA TERENIE GMINY POLICE ORAZ WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW”.
 
1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Bankowa 18, pok. nr 208 lub 202  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.bip.police.pl.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg
wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia od 10.08.2007 r. do 09.08.2010 r.
4. Wadium w kwocie  12.000,00 zł,- należy wnieść w terminie do
dnia  30.07.2007r. do godz. 930.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty
wariantowej lub częściowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inż.
Zdzisław Marendziak tel. (091) 43-11-876.
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Policach, pok. nr 30, w terminie do 30.07.2007r. godz.1000.
8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.07.2007r. o godz. 1015.
 w siedzibie Urzędu Gminy w Policach przy ul. Bankowej 18 pok. 201 w obecności Wykonawców.
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z
upływem terminu składania  ofert.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
12. Załącznikiem Nr 1 „k” wprowadzono korektę bilansu terenu zieleni objętego zakresem prac.
13. Zał. Nr 1 określa szczegółowy zakres prac.
 

SIWZ przed korektą Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki Nr 1"k" Załączniki Nr 1'k'

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1
 

Załączniki

siwz.doc doc, 266 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij