W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOR.272.2.2020 Uwaga: Nastąpiła zmiana terminu składania ofert

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OR.272.2.2020 Uwaga: Nastąpiła zmiana terminu składania ofert
Zamawiający Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 30

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze oferty zostało zamieszczone w załączniku poniżej

Treść


Burmistrz Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

ogłasza przetarg nieograniczony
na

„ Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach” 
I. Nazwa zamawiającego: Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police.

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:  Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany wg kodów CPV: 64110000-0 – usługi pocztowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został  
w załączniku  nr 3 do SIWZ. Dostępny jest na stronie: www.bip.police.pl

Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych części:

1) część I zamówienia - świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) w obrocie krajowym,

2) część II zamówienia - świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) w obrocie zagranicznym.

Każdy formularz cenowy, jako część zamówienia, stanowić będzie odrębną ofertę w rozumieniu ustawy Pzp. Oferta będzie ważna pod względem cenowym, gdy zostaną wypełnione 
przez wykonawcę wszystkie pozycje z danego formularza cenowego.
Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Podwykonawcom nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie względem Zamawiającego.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp”. Wielkość zamówienia stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienia, o których mowa powyżej na zamówienie podstawowe   zostaną udzielone na zasadach określonych w SIWZ i warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3)  zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zasady  „spełnia” – „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych na ich potwierdzenie przez zamawiającego. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu:

1) Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 t.j.), dalej „ustawy Pp”.

2)  Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej  lub zawodowej Zamawiający wymaga, - aby:

- Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert co najmniej 3 usług odpowiadających wartością 
i charakterem przedmiotowi zamówienia (200.000 zł łącznie dla przesyłek krajowych 
i zagranicznych). Na potwierdzenie spełnienia warunków należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług. 

- Wykonawca dysponował min. 6 placówkami pocztowymi (nadawczo – odbiorczymi) na terenie Gminy Police, w tym na terenie Osiedla Stare Police, Osiedla Anny Jagiellonki, Osiedla Dąbrówka, Osiedla Jasienica, w Tanowie i w Trzebieży. Placówka pocztowa Wykonawcy, w której będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych powinna być:

a. oznakowana w sposób widoczny „nazwą” lub „logo” Wykonawcy umieszczonym 
w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym jednostkę Wykonawcy, ponadto powinna mieć wydzielone stanowisko do nadawania i wydawania korespondencji oraz powinna być oznaczona  przed wejściem do lokalu w widocznym miejscu – informacją o miejscu odbioru przesyłek, godzinach urzędowania placówki, itp.

b. gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi spełniać wymogi wymienione w ppkt. a),

c. posiadać ułatwienia dla niepełnosprawnych w rozumieniu art. 62 Prawa  Pocztowego,

d. obsługa Klientów powinna odbywać się wewnątrz lokalu, tak aby przy nadawaniu/odbiorze korespondencji pracownicy lub klienci Zamawiającego nie byli narażeni na zmienne warunki atmosferyczne.

3) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zaświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

4) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
i braku podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert.

 

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania   braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu  oraz  pozostałe wymagane dokumenty:

Do oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest dołączyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu;

- spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr  5 do SIWZ.

3)   Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6) Po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia oraz badaniu przesłanek odrzucenia ofert, Wykonawca na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2p.z.p. składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Pp.

2)  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) Oświadczenie o ilości placówek pocztowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

4)   Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia albo składania ofert.

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – cenowy sporządzony zgodnie z treścią
 i formą zawartą we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Pisemne wskazanie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium                            Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 5.1. powyższej części SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonych dokumentów.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem powinna być załączona do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

a.  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

c.  ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców (KRS lub z informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).

5) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6)  Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem, Wykonawców, którzy wspólnie składają ofertę.

8) Kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika.

9) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.

10) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia (poza ofertą i odwołaniami), wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (faks: 91 431 18 32, e-mail: jkolesinska@ug.police.pl).

Dokumenty przekazane faksem lub drogą elektroniczną powinny być niezwłocznie potwierdzone 
w formie pisemnej.

Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów przekazanych faksem lub drogą elektroniczną.  

Pisemną korespondencję (z dopiskiem: „PRZETARG / „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach”) należy kierować na adres prowadzącego postępowanie: 

Urząd Miejski w Policach, Wydział Organizacyjno-Prawny, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, 
tel:  +48 91 43 118 24, fax: +48 91 43 118 32.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Policach: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 
7.00 – 15.00.

Zmiana treści SIWZ

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach, pod adresem: www.bip.police.pl.

2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) Jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas, poinformuje o tym na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

1)  Każdy Wykonawca, w trakcie postępowania może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego, kierując zapytanie na adres podany w niniejszej specyfikacji, o wyjaśnienie treści dotyczących niniejszej specyfikacji.

2)  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawniania źródła zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

4)  Zamawiający jednocześnie zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie, gdzie zamieszczona jest niniejsza specyfikacja, czyli bip.police.pl.

5) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

VIII. Wymagania dotyczące wadium: Nie stosuje się wadium.

IX. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dniu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym druku – formularz oferty – stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)  Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty.

6) Oferta, oświadczenia oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Jeżeli oferta, oświadczenia oraz dokumenty składane wraz z ofertą zostaną podpisane przez innego umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone przez wykonawcę poprzez umieszczenie treści: „za zgodność z oryginałem”, złożenie podpisu i opatrzenie go datą.

9) Zamawiający zastrzega, że wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

10) Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie niezawierającej danych wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

Koperta winna być opisana:

Oferta w sprawie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach”.

11) Cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty musi być podana cyfrowo i słownie oraz wyrażona w złotych polskich. 

12) Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami należy umieścić w kopercie (zwanej dalej kopertą wewnętrzną), opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy. Kopertę wewnętrzną należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (zwanej kopertą zewnętrzną), pozbawionej wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak: nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowanej na adres Zamawiającego.

13) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania koperty po upływie terminu przewidzianego na wniesienie specyfikacji.

14) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. 10 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

15) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

16) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

17) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

18) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 w terminie do dnia 10.12.2020 do godz. 9.00. Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem pod ww. adres, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do sekretariatu. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po  terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 10.12.2020 roku w sali 32 
o godz. 9.15 w obecności Wykonawców. Przed otwarciem ofert, Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Podana w ofercie cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

2) W formularzu oferty należy wskazać cenę oferty brutto (z należytym podatkiem VAT) w dniu składania ofert.

3) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie składniki kosztów jakie poniesie Wykonawca niezbędne do realizacji usługi opisanej w części II pkt. 1 SIWZ.

4) Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej walucie.

5) Cenę całkowitą brutto podaną w formularzu oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6)  Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto (z należytym podatkiem VAT) zostanie ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu ani waloryzacji.

7) Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.

8) Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

9)  Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Oferty będą oceniane w 2 etapach 

1)  I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty oceniane jako niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ, po wyczerpaniu przez Zamawiającego możliwości wskazanych art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1-2 oraz art. 90 ust. 1-2 ustawy Pzp, zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

2)  II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednią wagę procentową:

-  cena brutto za realizację całego zamówienia – 70%,

- liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 31 października 2020 roku – 30%.

Ocena ofert będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o informacje w nich zawarte. W toku oceny ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów z powyższych kryteriów. 
Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów.

1) Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie punkty w kryterium 

-     „cena brutto” wg wzoru:

Cn

C= -------- x 70

Cb

gdzie:

Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie

Cb – cena brutto z oferty badanej

c – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny

70 – maksymalna ilość punktów w danym kryterium
 

- liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień  31 października 2020 roku

Zx

Z= -------- x 30

Zmax

gdzie:

Zx – liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 31 października 2020 roku w badanej ofercie

Zmax – największa liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 31 października 2020 roku spośród badanych ofert,

Z – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny

30– maksymalna ilość punktów w danym kryterium

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
w obu kryteriach.

3) Wynik działania podawany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawca w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5) Gdy w przypadku zaokrąglenia, oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, to przyjmuje się, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną.

Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Polic. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Komisja przetargowa sprawdzi stan zamknięcia kopert, a następnie otworzy koperty.

Po części jawnej rozpocznie się część niejawna prac komisji przetargowej, w której nastąpi stwierdzenie ważności ofert (ich zgodność z ustawą PZP i SIWZ). Po wyodrębnieniu ofert ważnych komisja przetargowa dokona oceny merytorycznej dokumentów przetargowych.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za niepodlegającą odrzuceniu i za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym kryterium.

Decyzję w sprawie wyboru wykonawcy podejmuje Burmistrz Polic, na podstawie propozycji przedstawionej przez komisję przetargową.

XIV - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, wskazując miejsce oraz termin, po jakim należy się stawić na podpisanie umowy.

Wybór oferty: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.)

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom zgodnie z kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 pkt 1, Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

XV - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wzór umowy, który jest załącznikiem nr 4 do SIWZ i stanowi jej integralną część, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie o realizację zamówienia publicznego.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy złożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt.2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

Istotne postanowienia umowy. Termin podpisania umowy

1) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jeżeli:

a. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę; lub

b. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

4) Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiany postanowień zawartej umowy . Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zmiany cen jednostkowych brutto za wykonywane usługi w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany wysokości podatku VAT za usługi pocztowe w 2021 roku.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale XI ustawy PZP.

XVIII. Ogłoszenie zostało  opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03 grudnia 2020 r.

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie doc, 119 kB
SIWZ docx, 126 kB
Wybór oferty docx, 28 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane