Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePodinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Iwona Dębińska,

uzasadnienie wyboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W POLICACH


podinspektor
nazwa stanowiska pracy
Burmistrz Polic informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Dębińska.


Uzasadnienie:
Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Iwona Dębińska spełnia wymagania niezbędne i pożądane określone w konkursie. Posiadana wiedza i umiejętności gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku na które prowadzony był nabór.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3

Treść

BURMISTRZ   POLIC  
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
w Urzędzie Miejskim w Policach
 
 Podinspektor  w Wydziale Gospodarki Odpadami

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało :

1)  Kontrola nieruchomości  zamieszkałych i mieszanych pod kątem właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, zgodnie z zadeklarowanym sposobem gromadzenia odpadów.

2)  wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych  w tym wystawianie decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Police.

3)  Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących Gospodarki Odpadami.

2.Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, kontakty z interesantami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  listopadzie 2018r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:


1)  Wykształcenie wyższe w zakresie administracji, prawa, ekonomii lub zarządzania.

2)  Minimum 5 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem postępowań administracyjnych.

3)  Biegła znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

4)  Biegła znajomość ustawy o odpadach.

5)  Biegła znajomość Działu III ustawy ordynacja podatkowa i aktów powiązanych.

6)   Znajomość ustawy o finansach publicznych.

7)   Pełna zdolność do czynności prawnych.

8)   Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9)   Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

10)  Obsługa urządzeń biurowych.

11)  Prawo jazdy kat. B.

3. Wymagania pożądane:

1)   Umiejętność  działania w sytuacjach stresowych.

2)   Rzetelność, punktualność, terminowość i odpowiedzialność.

3)   Umiejętność pracy w zespole.

4)   Umiejętność korzystania z przepisów prawa.

5)   Dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu.

6)   Zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień.

7)   Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z podatnikiem, petentem

8)   Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4. wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7.kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późn.zm./

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do  28.12.2018r. do godz.15oo

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor  - w Urzędzie Miejskim w  Policach w Wydziale Gospodarki Odpadami. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze 

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,           art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 
Załączniki

Ogłoszenie docx, 20 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij