W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Jechmańska
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że w najpełniejszym stopniu wymagania niezbędne i pożądane określone w konkursie ofert spełnia Pani Anna Jechmańska. Posiadana wiedza i umiejętności gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku na które prowadzony był nabór.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3
Status rozstrzygnięte

 

BURMISTRZ   POLIC  
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
w Urzędzie Miejskim w Policach
 
Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami
 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2) prowadzenie prac związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami.

3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Police.

2.Warunki pracy na stanowisku.

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z interesantami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  październiku 2018r. nie przekroczył 6%.

 3. Wymagania niezbędne:

 1) wykształcenie wyższe z zakresu geodezja, gospodarka nieruchomościami, administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie,

2) wymagany minimalny staż pracy- 3 lata, preferowany staż  pracy w administracji publicznej ,

4) obywatelstwo polskie,

5) pełna zdolność do czynności prawnych,

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) obsługa komputera  i urządzeń biurowych,

8) skrupulatność, sumienność, łatwość przyswajania przepisów prawa, orientacja w terenie, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

4. Wymagania pożądane

      1) uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczania i podziałów nieruchomości,

      2) praktyka zawodowa z zakresu wyceny nieruchomości.

      3)  prawo jazdy kat. B,

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4. wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2016r., poz.902/

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do  30.11.2018r. do godz.1500

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale  Gospodarki Gruntami. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

 ** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO,  art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 


Załączniki

Powiadom znajomego