W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceBurmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

XML

Treść

Police, dnia 21 września 2017 roku


Burmistrz Polic

ogłasza konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia


I. Przedmiotem konkursu jest wsparcie budowy na terenie Gminy Police hospicjum stacjonarnego, przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych, będących mieszkańcami Gminy Police, przy czym dopuszcza się możliwość wsparcia realizacji zadania już rozpoczętego.


II.  Rodzaj zadania: prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia.


III. Zakres zadania:

Budowa na terenie Gminy Police hospicjum stacjonarnego, ma na celu rozwój systemu kompleksowego wsparcia dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza medycznego i sanitarnego.


Budowane hospicjum ma być placówką pobytu całodobowego, przeznaczoną dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Głównym celem działalności placówki powinno być podejmowanie działań w zakresie opieki paliatywnej, która poprawiłaby jakość życia chorych i ich rodzin, poprzez zapobieganie znoszenia cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu. Ponadto działalność placówki powinna być ukierunkowana na niesienie pomocy swoim pacjentom i ich rodzinom w związku z innymi niż powyższe problemami somatycznymi, psychosocjalnymi czy duchowymi.


Budowane hospicjum musi spełniać wszelkie wymagania architektoniczne (budowlane), w tym winno być pozbawione barier architektonicznych i technicznych, a także spełniać standardy usług uwzględniające potrzeby i możliwości psychofizyczne osób w nim przebywających.


IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Od podmiotu uprawnionego składającego ofertę wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10% wysokości dotacji. Wkład własny może być wskazany jako przyznane wnioskodawcy finansowe środki pochodzące z innych źródeł publicznych.

Niezrealizowane przez wybraną organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem przez Gminę Police zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym, przez podmiot uprawniony procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.


V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r., poz. 1817), 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d)  spółdzielnie socjalne;

e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


2) Gmina Police dokona wyboru oferty i wesprze realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.


3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.


4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2017 roku.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadań:


1) Termin realizacji zadań: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.

2) Warunki realizacji zadań:


Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

-  prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem, 

-  dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem, 

-  posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem, 

-  spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.


Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 24) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),

c) statut.


Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.


VII. Terminy składania ofert:


Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 roku do godz. 08:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).


Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Maciej Usewicz (pok. 16, tel. 91 43 11 816)


VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

a) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), 

b) złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert, 

c) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu, 

d) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, 

e) zawierającą wszystkie wymagane załączniki, 

f) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie, 

g) spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt VI.

 

2) Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

- możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),

- wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).

3) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji opiniującej oferty konkursowe zostało umieszczone na stronie internetowej gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Policach.

4) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

5) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

7) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,  

-  na stronie internetowej Gminy Police.

 

IX. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.


 

X. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadań publicznych tego samego rodzaju i związane z nimi koszty:

 

Rok 2016

 

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię

z siedzibą w Policach

4.500 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Nr 15 w Policach

4.500 zł

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

27.650 zł

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

z siedzibą w Szczecinie

7.000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej

10.000

Razem:

53.650 zł

Załączniki

Ogłoszenie doc, 67 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane