W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na OCHRONĘ OBIEKTÓW I MIENIA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH OBJĘTYCH SYSTEMAMI ALARMOWYMI ORAZ KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy -
Zamawiający ZWiK Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert zamieszczono pod ogłoszeniem o przetargu, jako załącznik

Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
Tel. 91/42-41-310, fax 91/317-00-15
ogłasza przetarg nieograniczony na:
OCHRONĘ OBIEKTÓW I MIENIA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH OBJĘTYCH SYSTEMAMI ALARMOWYMI
ORAZ KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

1. Specyfikację Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl oraz w siedzibie zamawiającego w Policach przy ul. Grzybowej 50.
2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz zamawiającego usług całodobowej ochrony obiektów i mienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz konwojowania wartości pieniężnych w zakresie określonym w dziale V SIWZ.
3. Wartość Zamówienia- poniżej 193 000 €
4. Kod CPV- 79.71.00.00.-4
5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, to jest posiadają koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,
2) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest:
- 2 pracownikami z licencją II stopnia przewidzianymi do realizacji przedmiotowego zamówienia,
- grupą interwencyjną (GI) liczącą czterech  pracowników posiadających licencję I stopnia,
- pracownikiem posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
-  konwojentem,
-  stacją monitorowania,
-  samochodem specjalnym, do przewozu wartości pieniężnych,
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności określonej w dziale VII ust. 1 pkt 3 SIWZ świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum dwunastu miesięcy,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy;
6.  Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w dziale VIII SIWZ.
7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena- 100%.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
9. Umowa zawarta będzie na 48 miesięcy.
10. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w dziale XVIII SIWZ.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
12. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (pokój 206) do 23 grudnia 2010 r. do godz. 10:00.
13.Otwarcie ofert odbędzie się 23 grudnia 2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego pok. 307.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedz na pytania z dnia 22.12.2010 r

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załączniki

SIWZ.pdf pdf, 269 kB

Powiadom znajomego