W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TANOWIE
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy -
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze ofert zamieszczona została pod ogłoszeniem o przetargu jako załącznik

Burmistrz  Polic
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police , tel. 091/431 18 30, faks 091/431 18 32,
prowadzący postępowanie
Urząd Miejski w Policach  Wydział Techniczno-Inwestycyjny,
na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych (PZP),
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TANOWIE

1.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie  internetowej : www.police.pl.
2.      Przedmiotem  zamówienia jest rozbudowa przedszkola publicznego w Tanowie , obejmująca  roboty budowlane związane z :
a/ rozbiórką istniejącego parterowego budynku gospodarczego,
b/ budową nowego budynku przedszkolnego połączonego z budynkiem istniejącym przedszkola za pomocą parterowego łącznika,
c/ budową nawierzchni utwardzonych, 
d/ wykonaniem przyłącza wodociągowego,
e/ wykonaniem zewnętrznych instalacji wod-kan. ,
f/ wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej,
g/ wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych, gazowych
h/ wykonaniem instalacji elektrycznej,
   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i  
   specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru , będących załącznikami do SIWZ.
3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4.      Wymagany termin wykonania zamówienia  - do dnia 30 września 2010 r.
5.      W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
·   ·  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
·   ·  posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli roboty budowlane polegające na budowie lub  co najmniej dwóch obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
 (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
·   ·  dysponowania wykwalifikowanym personelem  do kierowania robotami budowlanymi  w specjalnościach : budowlanej i  instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
·   ·  sytuacji ekonomicznej i finansowej (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ).
Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 21.000,- zł  złożone w  formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
   Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na rachunek 
    Gminy Police nr 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886 prowadzony przez   I/O PKO BP S.A.
  w  Szczecinie, z oznaczeniem „Wadium przetargowe – Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Tanowie”.
7.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena ofertowa – 100 %.
8.  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, 72-010 Police, ul. St.
          Batorego 3 (pokój  nr 30) do dnia    23.03. 2010 r. do godz. 10.30.
9.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
10.  Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu  zakupów.
11.  Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji      elektronicznej.
12.  Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
13.  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu     05.03.2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (22MB)

Odpowiedz na pytania Nr 1

Ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UWAGA! Po kliknięciu odnośnika "Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (22MB)" proszę nie klikać na opcję "OTWÓRZ" tylko "ZAPISZ", aby najpierw zapisać całą dokumentację na dysku twardym komputera. Po ukazaniu się okienka "Zapisywanie jako" zapisujemy plik dok2.zip. Klikamy na pobrany plik prawym przyciskiem myszy wybierając "Wyodrębnij wszystkie". Po ukazaniu się okienka "Kreator wyodrębniania folderów skompresowanych" dwa razy klikamy "Dalej" i jeden raz "Zakończ". Zostanie wyświetlony folder z oczekiwanymi plikami.

Załączniki

SIWZ.doc doc, 227 kB

Powiadom znajomego