W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas wszystkich meczów rozgrywanych w Policach i w innych miejscach z udziałem tej drużyny
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert

Gmina Police
z siedzibą w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
tel. 091-43-11-807, fax 091-43-11-832, www.bip.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony 
na usługę

Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas wszystkich meczów rozgrywanych w Policach i w innych miejscach z udziałem tej drużyny
 
1.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 
2.    Przedmiot zamówienia:
Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej podczas wszystkich meczów rozgrywanych w Policach i w innych miejscach
z udziałem tej drużyny
 
3.    Zakres zamówienia:
 
1)    umieszczenie herbu Gminy Police na strojach sportowych używanych przez zawodników drużyn na zawodach sportowych;
2)    umieszczenie herbu Gminy Police i adresu strony internetowej www.police.pl, na wszystkich zawodach sportowych rozgrywanych w Policach;
3)    umieszczenie banera promującego Gminę Police na wszystkich zawodach sportowych rozgrywanych w Policach;
4)    informowanie kibiców podczas zawodów sportowych o wspieraniu przez Gminę Police działalności drużyny;
 
4.    Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać (nieodpłatnie)
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, Wydział Oświaty i Kultury pok.7, w godzinach 7,30 – 15,00 oraz jest ona zamieszczona na stronie internetowej www.bip.police.pl
 
5.    Termin wykonania zamówienia:
Termin wymagany przez Zamawiającego do 30 kwietnia 2010 r.
 
6.    Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w terminie do 11.03.2010r. do godz. 12,00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2010 r. o godz. 12,15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, w pok. 7, w obecności Wykonawców.
 
7.    Wadium:
 Nie stosuje się wadium.
8.    Informacja o możliwości składania ofert częściowych oraz złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.
 
9.    Kryterium oceny oferty:
Cena wykonania usługi 100 %.
 
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
11. Termin związania ofertą:
Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
12. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest:
Witold Stefański – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego
w Policach, tel. (091) 43-11-808.

SIWZ

Załączniki

SIWZ.doc doc, 133 kB

Powiadom znajomego