W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „REMONT ULICY KRESOWEJ W POLICACH”.
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
unieważnienie
W dniu 30.09.2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach ul. Bankowa 18, odbył się przetarg nieograniczony na „Remont ulicy Kresowej w Policach” Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych – data zamieszczenia 10.09.2008r. Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police, Gazecie Wyborczej – Gazeta na Pomorzu „AGORA” w dniu 10.09.2008r., oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowa 18. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły trzy oferty. Przy wyborze oferty komisja kierowała się następującymi kryteriami: - cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia – 100% Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS – NET S.A.., ul. Tanowska 8, 72-010 Police. Ceną oferty 850.877,02 zł (brutto). Ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 550.000,00 zł, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„REMONT ULICY KRESOWEJ W POLICACH”.

1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Bankowa 18, pok. nr 203  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.bip.police.pl.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg
wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia  60 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
4. Wadium w kwocie  5.000,00 zł,- należy wnieść w terminie składania ofert do
dnia  30.09.2008r.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sebastian Staszkiewicz  tel. (091) 43-11-878.
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, pok. nr 30, w terminie do 30.09.2008r. godz.11:00.
8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.09.2008r. o godz. 11:15.
 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 pok. 203 w obecności Wykonawców.
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z
upływem terminu składania  ofert.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt wykonawczy (9,5 MB)

Przedmiar robót (150 KB)

Stała organizacja ruchu (7 MB)

Specyfikacja Techniczna (1,2 MB)

Zestawienie współrzednych geodezyjnych głównych punktów projektowanego obiektu

Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Powiadom znajomego