W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WIŚNIOWEJ I CZEREŚNIOWEJ W POLICACH
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
unieważnienie
Informuje, że postępowanie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Policach” zostało unieważnione, ponieważ w terminie składania ofert nie została złożona ani jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu (podstawa art. 93, ust.1ustawy z dnia 20.01.2004r. Prawo zamówień publicznych).

Burmistrz  Polic ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
tel. 091/431 18 30, faks 091/431 18 32,
prowadzący postępowanie
Urząd Miejski w Policach
Wydział Techniczno-Inwestycyjny,
na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych (PZP),
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na
 
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WIŚNIOWEJ I CZEREŚNIOWEJ W POLICACH

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.police.pl.
 2. Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiśniowej i Czereśniowej
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Wymagany termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy
 5. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  5.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  5.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie publiczne obejmujące budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o dł. 400 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE o dł. 300 mb, że posiadają wykwalifikowany personel do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
  5.3  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności założonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł (złożone w formie określonej w SIWZ).
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena ofertowa – 100 %.
 8. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3 (pokój  nr 30) do dnia 23.09.2008 r. do godz. 11.30.
 9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 10. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 11. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 12. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 02.09.2008 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.zip, 400kb)

Dokumentacja techniczna (*.zip, 25MB)

Specyfikacja techniczna (*.zip, 5,5 MB)

Odpowiedzi na pytania (2008-09-09)

Załączniki

Powiadom znajomego