W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na KONSERWACJA GRUNTOWNA - REMONT ROWU MELIORACYJNEGO R-A W TANOWIE (km 0 + 974 – 1 + 720)
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
W dniu 24 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, odbył się przetarg nieograniczony na usługę „ Konserwacja gruntowna – remont rowu melioracyjnego w Tanowie (km 0 + 974 – 1 + 720)”. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 156754, data zamieszczenia 10 lipiec 2008r., Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police, „Gazecie Wyborczej-Gazeta na Pomorzu „AGORA” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowa 18. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta odrzucona – brak wadium. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kierowała się następującymi kryteriami : - j e d y n a złożona oferta. Cena wybranej oferty brutto : 95.552,60 zł słownie : dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 60/1090 Komisja wybrała, a burmistrz Police zatwierdził do realizacji oferte firmy : Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych mgr inż. Ryszard Łukasik Szczecin ul. Kolonistów 12 71 – 806 Szczecin.

BURMISTRZ  POLIC
ul. Stefana Batorego 3
72 – 010   Police
ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie usługi  :
KONSERWACJA  GRUNTOWNA - REMONT ROWU MELIORACYJNEGO R-A  W TANOWIE  (km 0 + 974 – 1 + 720)

Zamawiający : Gmina Police, 72-010 Police ul. Stefana Batorego 3, tel.(091) 4 311 830,
fax 4 311 832. Prowadzący postępowanie : Wydział Gospodarki Gruntami.
 
1. Przedmiot zamówienia : konserwacja gruntowna- remont  rowu melioracyjnego R-A w Tanowie(km 0 + 974 – 1 + 720). Rozmiar rzeczowy usługi - km. 0,746 w zakresie wynikającym z przedmiaru inwestorskiego.
2  Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia. :  25  wrzesień  2008r.
5. Udział w zamówieniu wymaga złożenia pisemnej oferty wg wzoru  zał. Nr 2 SIWZ w zamkniętej koperciew sekretariacie (pokój Nr 30) Urzędu  Miejskiego  w Policach ul. Stefana Batorego 3, w terminie do 24 lipca 2008r , do godziny 10.00.
5.1
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych a także wykazanie wykonania należytego w ciągu  ostatnich 3 lat (lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy) co najmniej 2 usług zbliżonych zakresem  i wartością do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny na zasadzie : spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku   spowoduje wykluczenie wykonawcy  i odrzucenie oferty.
6.  W przetargu stosuje się wadium w wysokości: 2000zł  (słownie : dwa tysiące złotych).
7.  Kryteria oceny ofert : cena wykonania zamówienia 100 %.
8.  Termin związania z ofertą : 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu  składania ofert.
9. Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 24 lipca 2008r.o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Policach  przy ul. Bankowej 18  , w sali Nr 203 w obecności Wykonawców.
10. SIWZ można odebrać (nieodpłatnie ) w siedzibie Zamawiającego pokój 217 przy ul. Bankowej 18 w Policach w godzinach 9.00 – 14.00.    
Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.police.pl.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są inspektorzy Wydziału Gospodarki Gruntami: Józef Błażewicz, Genowefa Nowicka- Murawska. Tel. (091) 4 311-897

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Załączniki

Przetarg.doc doc, 133 kB
Przetarg.pdf pdf, 101 kB

Powiadom znajomego