W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „ODNOWĘ OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC POWIATOWYCH MIEJSKICH ORAZ ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE".
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Police. 25.04.2008r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty W dniu 24.04.2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach ul. Bankowa 18, odbył się przetarg nieograniczony na „Odnowę oznakowania poziomego ulic powiatowych miejskich oraz ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police” Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 62351-2008, data zamieszczenia 28.03.2008r. Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police, „Gazecie Wyborczej-Gazeta na Pomorzu „AGORA” w dniu 29.03.2008r, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowa 18. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty. Przy wyborze oferty komisja kierowała się następującymi kryteriami: - cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia - 100% Cena wybranej oferty brutto – 82.613,52 zł słownie: (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych 52/100. Komisja wybrała, a burmistrz Gminy Police zatwierdził do realizacji ofertę firmy: VOBEMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Żabia 1, 64-920 Piła.

GMINA POLICE
Z SIEDZIBĄ PRZY
UL. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police

ogłasza przetarg nieograniczony
na

„ODNOWĘ OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC POWIATOWYCH MIEJSKICH ORAZ ULIC I DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY POLICE".

1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Bankowej 18 (pokój nr 203 ) w godzinach   7:00 - 14:30, a także znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach www. police. pl
3. Wymagany termin wykonania zamówienia 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania ulic.
4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 30) Urzędu Miejskiego w Policach w Policach, ul Stefana Batorego 3 w terminie do 24.04.2008r do godz. 11:00
5. Wadium w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) należy wnieść w terminie do dnia 24.04.2008r do godz. 10:00
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
-   Zdzisław Marendziak, tel: 0-91 43 - 11 - 876,
-   Janusz Paszkowski      tel. 0-91 43 - 11 - 878.
7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.04.2008r o godz. 11:15 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej, w (pokój, nr 203 ) w obecności wykonawców.
8. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
9. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
10. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie przez Wykonawcę należycie wykonanych  min. 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru z okresu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
11. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Zestawienie

Załączniki

Powiadom znajomego