W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. ŁOKIETKA W POLICACH”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Police. 28.04.2008r. OGŁOSZENIE o wyborze oferty W dniu 25.04.2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach ul. Bankowa 18, odbył się przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Łokietka w Policach” Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 62395-2008, data zamieszczenia 28.03.2008r. Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police, „Gazecie Wyborczej-Gazeta na Pomorzu „AGORA” w dniu 29.03.2008r, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowa 18. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęło 6 ofert. Przy wyborze oferty komisja kierowała się następującymi kryteriami: - cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia - 100% Cena wybranej oferty brutto – 68.579,90 zł słownie: (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100. Komisja wybrała, a burmistrz Gminy Police zatwierdził do realizacji ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” S.A. ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. ŁOKIETKA W POLICACH”.

1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Bankowa 18, pok. nr 203  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.bip.police.pl.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg
wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia  25 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
4. Wadium w kwocie  2.000,00 zł,- należy wnieść w terminie do
dnia  25.04.2008r. do godz. 10:30.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty
wariantowej lub częściowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inż.
Zdzisław Marendziak tel. (091) 43-11-802.
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, pok. nr 30, w terminie do 25.04.2008r. godz.11:00.
8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.04.2008r. o godz. 11:15.
 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 pok. 203 w obecności Wykonawców.
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z
upływem terminu składania  ofert.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

Powiadom znajomego