W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Dostawę sukcesywną oleju napędowego w ilości około 38 000 litrów do stacji paliw Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert

ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Leśno Górne 12
72-004 Tanowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę sukcesywną oleju napędowego w ilości około 38 000 litrów do stacji paliw  Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne”

 1. SIWZ można  odebrać (bezpłatnie) w wersji drukowanej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12  oraz w wersji elektronicznej  na stronie internetowej  www.police.pl.
 2. Nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 3. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 4. Termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2009 r.
 5. Osobą uprawnioną  do kontaktów z Wykonawcami jest Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych  inż. Jerzy Nędzusiak tel. 091 31-75-722, 609189555.
 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia          spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej      działalności  lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy z dnia  
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:
  6.1.1.Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
  działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
  oferty.
  6.1.2. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki
  na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348).
  6.2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty   należy załączyć:
  6.2.1.Należy załączyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te  zostały wykonane należycie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ . Wykonawca musi wykazać, iż zrealizował co najmniej jedną dostawę oleju napędowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł*).
  *przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną na podstawie jednej
    umowy.
  6.3 Inne dokumenty, których złożenie jest wymagane od wszystkich wykonawców w prowadzonym  postępowaniu:
  6.3.1. Złożyć ofertę zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ. 6.3.2.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy zgodnie z załącznikiem  nr 2 do SIWZ.
  6.3.3.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ, iż :
  a)   dostarczany olej napędowy będzie charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszej edycji odpowiednich norm jakościowych, tj. PN-EN 590 „Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań”,z uwzględnieniem właściwości wymagań dla okresu zimowego.
  b)      jakość dostarczanego paliwa  będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na mocy Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Systemie Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw Ciekłych (Dz.U.2006 nr 169, poz. 1200) oraz Rozporządzeniem wydanym na mocy ustawy z dnia 25 sierpnia 2003 r. o Biokomponentach Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych (Dz.U.2003 nr 199, poz. 1943),
 7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
      a) spełniają wymagania  art. 22 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań , określone w SIWZ,
      b) nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
      c) spełnią wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków na zasadzie spełnia /nie spełnia oraz  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 8. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 9. Kryterium oceny ofert:
  a) cena - 100% 10.  Ofertę  należy złożyć w trwałym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z  treścią oferty przed terminem otwarcia ofert w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, w biurze pawilonu socjalno-wagowego w  Leśnie Górnym 12  do dnia: 24.01.2008 roku do godz. 10.00.
 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.01.2008 r. o godz.10.30  w siedzibie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 w biurze pawilonu socjalno-wagowego.
 11. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi  30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.


Załączniki

Powiadom znajomego