W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert

ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Leśno Górne 12
72-004 Tanowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wynajem ładowarki teleskopowej na potrzeby Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Leśno Górne”
 

 1. SIWZ w wersji elektronicznej można  odebrać (bezpłatnie) w wersji drukowanej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz w wersji elektronicznej  na stronie internetowej  www.police.pl.
 2. Nie dopuszcza się  możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 3. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 4. Termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008 r.
 5. Osobą uprawnioną  do kontaktów z Wykonawcami jest Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych  inż. Jerzy Nędzusiak tel. 091 31-75-722.
 6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający wymogi art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniający n/w warunki:
  6.1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
  działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
  oferty,
  6.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
  postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6.3. Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjno-naprawczy w odległości 50 km od n    
  Zamawiającego.
  6.4. Do oferty należy załączyć dokładny opis przedmiotu najmu oferowanego przez wykonawcę.
   
  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków na zasadzie spełnia /nie
   spełnia oraz  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 7. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
 8. Kryterium oceny ofert:
  a)  cena - 100%
 9. Ofertę  należy złożyć w trwałym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z  treścią oferty przed terminem otwarcia ofert w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, w biurze pawilonu socjalno-wagowego w  Leśnie Górnym 12  do dnia: 28.12.2007 roku do godz. 12.00.
 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.12.2007 r. o godz.13.00. w siedzibie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 w biurze pawilonu socjalno-wagowego.
 11. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi  30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

siwz.zip zip, 41 kB

Powiadom znajomego