W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU ULICY KUŹNICKIEJ W POLICACH
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
OGŁOSZENIE o wyborze oferty W dniu 11.01.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy z wolnej została zawarta umowa na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont kapitalny wiaduktu w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach”. Przy wyborze oferty komisja kierowała się następującymi kryteriami: - cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia - 100% Cena wybranej oferty brutto – 146.400,00 zł słownie: (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100. Komisja wybrała, a burmistrz Gminy Police zatwierdził do realizacji ofertę firmy: BIURO PROJEKTOWE X-MOST, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kruczej 18A/3.

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ WIADUKTU DROGOWEGO  W CIĄGU  ULICY KUŹNICKIEJ W POLICACH”.

 1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 2  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.police.pl. www.bip.police.pl.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg  wzoru określonego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia  do dnia 18.03.2008r.
 4. Wadium w kwocie  2.000,00 zł,- należy wnieść w terminie do dnia 16.11.2007r.  do godz. 11:00.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inż. Zdzisław Marendziak tel. (091) 43-11-802.
 7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Policach, pok. nr 30, w terminie do 16.11.2007r. godz.11:30.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.11.2007r. o godz. 12:00. w siedzibie Urzędu Gminy w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 203 w obecności Wykonawców.
 9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
 10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli  Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

kuznicka.doc doc, 177 kB

Powiadom znajomego