W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. TANOWSKIEJ W POLICACH – ETAP I
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Gminy Police ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police tel. 091 431 18 30, fax. 091 431 18 32, www.police.pl informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 8 października 2007 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 187568-2007) pn.: ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. TANOWSKIEJ W POLICACH – ETAP I przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Antykorozyjne i Ogólnobudowlane „FILIPCZAK” Spółka z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Anny 4 z ceną ofertową brutto 2 087 665,38 zł Uzasadnienie wyboru: Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (100%-cena oferty), wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Burmistrz Gminy Police
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
tel. 091/431 18 30, faks 091/431 18 32,
prowadzący postępowanie
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Urzędu Gminy w Policach,

na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych (PZP),
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na

ROZBUDOWA CMENTARZA  KOMUNALNEGO  PRZY  UL. TANOWSKIEJ W POLICACH – ETAP I.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.police.pl.
 2. Przedmiot zamówienia: zagospodarowanie terenu o powierzchni około 1 ha pod powiększenie części grzebalnej cmentarza (niwelacja terenu pod kwatery, budowa alejek i chodników z kostki betonowej, punkty poboru wody), oświetlenie terenu wraz z przyłączem elektroenergetycznym, wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 4 000 m2, budowa kolumbarium oraz garażu jednostaniskowego wraz z pomieszczeniem gospodarczym.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Wymagany termin wykonania zamówienia – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy
 5. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  5.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
  5.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ),
  5.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ).
  5.4  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne (spełnienie warunku poprzez dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ).
  Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 60.000,- zł (złożone w formie określonej w art. 45 ust.1 pkt 6 ustawy PZP).
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena ofertowa – 100 %.
 8. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3 (pokój  nr 30) do dnia 29.10.2007 r. do godz. 11:30.
 9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
 10. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 11. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 12. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 08.10.2007 r.

Załączniki do pobrania:

Załączniki

SIWZ.doc doc, 829 kB
umowa.doc doc, 123 kB

Powiadom znajomego