W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W m. PRZĘSOCIN
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
W dniu 22.06.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, odbył się przetarg nieograniczony na: „Remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Szkolnej w Przęsocinie”. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Police, „Gazecie Wyborczej – Gazeta na Pomorzu AGORA” w dniu 13.06.2007r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy w Policach ul. Batorego 3. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 4 oferty. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kierowała się następującymi kryteriami: - cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia - 100% Cena wybranej oferty brutto – 83.890,49 zł słownie: (osiemdziesiąt trzy tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 49/100. Komisja przetargowa wybrała, a burmistrz Gminy Police zatwierdził do realizacji ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „ISOBAU” Jarosław Stacherzak, ul. Ojca Bejzyma 7/15, 70-391 Szczecin.

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I  CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W m. PRZĘSOCIN”.

1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 2  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.bip.police.pl.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg wzoru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia  35 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
4. Wadium w kwocie  2.000,00 zł,- należy wnieść w terminie do dnia  22.06.2007r. do godz. 10:30.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inż. Zdzisław Marendziak tel. (091) 43-11-802.
7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Policach, pok. nr 30, w terminie do 22.06.2007r. godz.11:00.
8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.06.2007r. o godz. 11:15.
 w siedzibie Urzędu Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego pok. 2 w obecności Wykonawców.
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania  ofert.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania

Załączniki

Powiadom znajomego