W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Audytor wewnętrzny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Policach

nazwa stanowiska pracy, Wydział


1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:


  • przeprowadzanie zadań audytowych, planowanych i poza planem w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy,
  • opracowywanie metodyki i technik prowadzenia audytu,
  • planowanie pracy komórki audytu wewnętrznego w perspektywie długo i krótkookresowej
  • dokonywanie analizy ryzyka w celu zidentyfikowania i oceny obszarów ryzyka występujących w działalności Urzędu i gminy, jako podstawy do podejmowania decyzji na temat kolejności poddawania obszarów ryzyka audytowi,
  • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
  • sporządzanie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,
  • przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,
  • przeprowadzanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w obszarach objętych zadaniami audytowymi i czynnościami doradczymi,
  • prowadzenie czynności doradczych, na wniosek i w porozumieniu z Burmistrzem Polic,
  • realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

2.Warunki pracy na stanowisku

 Praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie- średnio 40 godzin tygodniowo, praca przy monitorze ekranowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  lutym  2016r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:

1) Wyższe studia magisterskie,

2) 4 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sfery finansów publicznych, w tym minimum 2 lata w obszarze audytu i kontroli,

3) uprawnienia dostępu do informacji niejawnych,

4) posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych,

5) znajomość problematyki finansów publicznych i  zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

6) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) znajomość obsługi komputera / pakietu Excel/ i urządzeń biurowych,


4. Wymagania pożądane:

   Umiejętność analitycznego myślenia, przeprowadzania analiz.


5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2014r., poz.1202/.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 04.04.2016r. do godz.15,00

pod adresem :

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Policach„.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.
** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze


Załączniki

Powiadom znajomego