W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Policach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Policach
Miejsce pracy Urząd Stanu Cywilnego w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Policach

nazwa stanowiska pracy, Wydział


1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

    realizacji spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1741 ze zm.) a w szczególności:

     1) dokonywanie migracji (przeniesienia) aktów stanu cywilnego sporządzonych  w księgach do rejestru stanu cywilnego, zlecanie migracji aktów innym Urzędom Stanu Cywilnego oraz realizacja zleceń otrzymanych z innych Urzędów Stanu Cywilnego,                              

     2) wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów skróconych, zupełnych  i wielojęzycznych oraz wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej we wniosku osoby,

     3) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego,

     4) aktualizacja rejestru PESEL,

     5) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

     6) dbałość o należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi,

     7) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

     8) aktualizacja rejestru stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych,  decyzji administracyjnych oraz innych  dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru stanu cywilnego.


2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami,  praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie- średnio 40 godzin tygodniowo, praca przy monitorze ekranowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w styczniu 2016r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:

1) Wyższe studia magisterskie  prawnicze lub administracyjne lub inne wyższe  studia magisterskie i ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji,

2) Posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach   urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych,  służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

3) Znajomość przepisów ustawy  Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. (Dz. U. poz. 1741 ze zm.),

4) Znajomość przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964r.
(Dz. U. 2012, poz. 778 ze zm.),

5) Znajomość przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)

6) Znajomość przepisów ustawy o ewidencji ludności z dnia 24.09.2010 r. ( Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) – w zakresie dotyczącym numeru PESEL,

7)   Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

8) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,


4. Wymagania pożądane:

1) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (komunikatywna).


5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2014r., poz.1202/.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 22.02.2016r.

pod adresem :

Urząd Gminy w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Policach

                           /nazwa stanowiska


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.
** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego