W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

PODINSPEKTOR Wydział Finansowo-Budżetowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Niedźwiecka
Uzasadnienie wyboru Pani Katarzyna Niedźwiecka złożyła aplikacje spełniające wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka, na pytania ogólne i merytoryczne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiedziała najlepiej.
Komisja uznała, że kandydatka spełnia w najpełniejszym stopniu wymagania niezbędne i pożądane, gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku, na które prowadzony był nabór.
Szczegóły
Stanowisko PODINSPEKTOR Wydział Finansowo-Budżetowy
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo - Budżetowym”
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach*
PODINSPEKTOR
 Wydział Finansowo-Budżetowy 

 
nazwa stanowiska pracy, Wydział

 

1. Opis stanowiska pracy. 

1. Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg (rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia) i zwolnień z tytułu należności budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                                  
2. Terminowe sporządzanie:
a) informacji do sprawozdania Rb-PDP  i  Rb-27S w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień, 
b) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielonej takiej pomocy oraz przesłanie ich elektronicznie zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielonej takiej pomocy.
3. Przygotowywanie analiz i zestawień dotyczących udzielanych ulg i zwolnień, w tym z udzielonej pomocy publicznej.
4. Sporządzanie projektów uchwał w sprawach ulg i zwolnień oraz ich wysyłanie do notyfikacji.
5. Sporządzanie wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym:
a) w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
b) udzielono pomocy publicznej.
6. Sporządzanie informacji do projektu budżetu.
7. Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw z zakresu zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
8. Poszukiwanie następców prawnych potencjalnie dziedziczących po zmarłej osobie nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym osoby zmarłej.
9. Prowadzenie księgowości i windykacji nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską.


2. Warunki pracy na stanowisku


Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z petentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2021 r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:


1) ukończone: studia wyższe z zakresu prawa lub ekonomii lub pomocy publicznej lub szkoła średnia o profilu zawodowym z zakresu ekonomii,
2) wymagany minimalny staż pracy 3 lata,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu Office.


4. Wymagania pożądane:


1) doświadczenia zawodowe w sektorze finansów publicznych w zakresie:
a) udzielania ulg i zwolnień oraz pomocy publicznej z tytułu należności budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
b) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
c) prawa spadkowego,
d) księgowości oraz windykacji należności i postępowania egzekucyjnego w administracji,
2) kursy lub/i szkolenia w ww. zakresie,
3) cechy osobowości i umiejętności: odporność na stres, komunikatywność, dobra pamięć,  sumienność, operatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność, kreatywność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu.


5. Wymagane dokumenty:


1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (może być kserokopia),
4) wypełniony kwestionariusz osobowy*,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy  zamierzają  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,                          
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 18 października 2021 roku do godziny 16:00 /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ pod adresem :
Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor 
 w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo - Budżetowym”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze  
 

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic 
72-010 Police,
ul. Stefana Batorego 3

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c) RODO ,art. 22¹  § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy  (Dz.U. z 2019r. poz.1040 ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych  w przepisach RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanym.

Załączniki

Wynik naboru docx, 12 kB

Powiadom znajomego