W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Komar
Uzasadnienie wyboru Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Anna Komar posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Oferty należy składać lub przesyłać pod adresem: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ   POLIC   

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

             Inspektor  w Wydziale Ochrony Środowiska

1. Opis stanowiska pracy. 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:
1. Prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych.
3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych, w tym sporządzanie dokumentacji i zamawianie usług oraz nadzór nad zleconymi zadaniami.
4. Prowadzenie spraw związanych z zielenią na nieruchomościach oznaczonych jako działki leśne (poza terenami utrzymywanymi w ramach zieleni miejskiej).
5. Odbieranie i rozliczanie robót od wykonawców wynikających z zawartych umów.
6.  Prowadzenie bieżącej korespondencji i archiwizacji.
7. Uczestnictwo w kontrolach i wizjach lokalnych prowadzonych przez innych pracowników wydziału.
8. Przygotowanie sprawozdań i zestawień wymaganych przepisami prawa oraz dla potrzeb urzędu (związanych z zakresem obowiązków).
9. Prowadzenie innych postępowań i zadań zleconych przez przełożonych.

2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami oraz pracownikami Urzędu, praca w terenie. Praca na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  maju  2021 r. nie przekroczył 6%.

3. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona środowiska, leśnictwo, prawo, administracja lub pokrewne)
Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z ww. kierunkami.
Znajomość przepisów z zakresu ustaw mi.in: 
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, ustawy o lasach,  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów powiązanych z ww.
Umiejętność stosowania ww. przepisów w praktyce.
Umiejętność czytania map geodezyjnych.
Umiejętność pracy pod presją czasu.
Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel).
Prawo jazdy kat. B.
Pełna zdolność do czynności prawnych.
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Obsługa urządzeń biurowych.

4. Wymagania pożądane

Doświadczenie w administracji będzie dodatkowym atutem

5. Pożądane dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Kursy, szkolenia związane z ww. tematyką.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2014r., poz.1202/.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   30.07.2021r. do godziny 15.00/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/.
pod adresem: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale  Ochrony Środowiska”.
                   
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze 

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic 
72-010 Police, 
ul. Stefana Batorego 3
2.Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
3.dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO,  art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym.  
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.  
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.


Załączniki

Powiadom znajomego