W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. Utrzymania Budynków w Dziale Technicznej Obsługi Budynków

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Margarita Lolas-Szydłowska , Police
Uzasadnienie wyboru Pani Margarita Lolas-Szydłowska zakwalifikowała się do drugiego etapu w konkursie na stanowisko – Referent ds. Utrzymania Budynków - i w związku z tym została zaproszona na rozmowę. Podczas rozmowy oceniono predyspozycje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności kandydata jako umożliwiające prawidłową realizację zadań na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. Utrzymania Budynków w Dziale Technicznej Obsługi Budynków
Miejsce pracy Zakład Gospodarki Komunalnej w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p
Status rozstrzygnięte

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. Utrzymania Budynków
w Dziale Technicznej Obsługi Budynków
Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//

I. Opis stanowiska pracy:

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Referent ds. Utrzymania Budynków – podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznej Obsługi Budynków.

Do głównych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:
1. Przygotowywanie planów remontowych, analiz i sprawozdań związanych z zakresem działalności Działu Technicznej Obsługi Budynków,
2. Prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych – książka obiektu, w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego,
3. Prowadzenie korespondencji z lokatorami w sprawach związanych z technicznym utrzymaniem budynków,
4. Przygotowywanie danych dotyczących potrzeb remontowych na zebrania wspólnot mieszkaniowych oraz do planu budżetowego zakładu,
5. Czynne uczestnictwo w wyznaczonych zebraniach wspólnot mieszkaniowych w okresie marzec/kwiecień każdego roku, wspieranie osoby prowadzącej zebranie w sprawach technicznych za które odpowiada,
6. Reprezentowanie zakładu przed pracownikami instytucji kooperujących w sprawach za które odpowiada zgodnie z zakresem obowiązków.

II. Warunki pracy na stanowisku:

1. Stały kontakty z pracownikami zakładu oraz z interesantami zakładu,
2. Praca w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Bankowej 18 oraz w terenie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych związanych nadzorem nad właściwym utrzymaniem budynków,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
5. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2020 r. nie przekroczył 6%.


III. Wymagania niezbędne:


1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
2. Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z technicznym utrzymaniem nieruchomości wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
3. Znajomość zasad i metod tworzenia planów oraz kontroli realizacji planów,
4. Podstawowa znajomość prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych,
5. Dobra znajomość pakietu MS Office,
6. Dobra organizacja pracy własnej,
7. Dyspozycyjność i komunikatywność.

IV. Wymagania pożądane:

1. Doświadczenie w pracy w podobnych strukturach w firmach odpowiedzialnych za utrzymanie stanu technicznego budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej,
2. Doświadczenie przy planowaniu i rozliczaniu budżetu,
3. Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
4. Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,
5. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem i ze współpracownikami,
6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
7. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód do użytku w celach służbowych (możliwy ryczałt na samochód do wykorzystania na jazdy lokalne w celach służbowych). 

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kserokopie świadectw pracy,
5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. W przypadku podania danych przekraczających ustawowo wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO.

VI. Informacje dodatkowe:

1. Termin składania ofert do dnia 14.12.2020 r do godziny 14:30
2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Referent ds. Utrzymania Budynków w ZGKiM w Policach”
4. Przewidywany termin zatrudnienia styczeń 2021 r. (umowa o pracę na czas określony – 12 miesięcy - pełny etat, po okresie sprawdzającym możliwa umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
6. Kandydaci których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty               w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie, nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) dalej: RODO, informujemy, że:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 
72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;
2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c):
a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369);
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego