W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Aplikant Straży Miejskiej w Policach

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano kandydata


Uzasadnienie wyboru:
Brak kandydatów spełniających wymogi formalne
Szczegóły
Stanowisko Aplikant Straży Miejskiej w Policach
Miejsce pracy Straż Miejska w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ   POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA  WOLNE STANOWISKO PRACY

Aplikant Straży Miejskiej w Policach1.Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonanie zadań z zakresu:

- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

- patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,

- przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

  Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

2. Warunki pracy na stanowisku:

- częste kontakty z mieszkańcami, 

- kontakt ze zwierzętami,

- praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, średnio 40 godzin tygodniowo,

- praca w terenie.

3. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- ukończone 21 lat,

- posiadanie pełni praw publicznych,

- wykształcenie minimum średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4.Wymagania pożądane:

- znajomość podstaw obsługi komputera,

- zamieszkanie na terenie Gminy Police lub najbliższej okolicy(np. sąsiedniej gminy),

- dobra znajomość topografii Gminy Police,

- preferowany wiek do 35 lat( z uwagi na charakter pracy),

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej,

- posiadanie prawa jazdy kategorii B,

- preferowane osoby posiadające przeszkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).


5.Wymagane dokumenty: 

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- wypełniony kwestionariusz osobowy*,

- kserokopie świadectw pracy( jeśli posiada),

- referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego ( formularz w załączniku ),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 16 października 2020 roku

pod adresem: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,I piętro.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic 
72-010 Police, 
ul. Stefana Batorego 3
2.Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
3.dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO, art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 
10.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.


 

Załączniki

Powiadom znajomego