W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor Wydział Finansowo-Budżetowy (wymiar podatków lokalnych – osoby fizyczne)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Monika Woźniak
Uzasadnienie wyboru Burmistrz Polic informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Woźniak zam. Police.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Monika Woźniak zam. Police złożyła aplikacje spełniające wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka, na pytania ogólne i merytoryczne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiedziała najlepiej.
Komisja uznała, że kandydatka spełnia w najpełniejszym stopniu wymagania niezbędne i pożądane, gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku, na które prowadzony był nabór.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor Wydział Finansowo-Budżetowy (wymiar podatków lokalnych – osoby fizyczne)
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w treści ogłoszenia
Status rozstrzygnięte
BURMISTRZ POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach*
PODINSPEKTOR
 Wydział Finansowo-Budżetowy
(wymiar podatków lokalnych – osoby fizyczne)
nazwa stanowiska pracy, Wydział

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań w szczególności z zakresu:

1) Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego w swoim zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnoprawnym informacji podatkowych,
b)prowadzenie ewidencji podatników, przedmiotów i podstaw opodatkowania w systemie komputerowym w swoim zakresie,
c) ustalanie należnego podatku i jego wysokości w formie decyzji podatkowej,
d) przeprowadzanie kontroli u podatników w sprawach tego wymagających,
e) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ustawowych ulg w podatku rolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f) stosowanie zwolnień ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g)inicjowanie i podejmowanie działań w celu ustalenia kręgu spadkobierców lub posiadaczy samoistnych w celu niedopuszczenia do przedawnienia prawa do wydania decyzji podatkowej,
h) inicjowanie i podejmowanie działań w celu ustalenia adresu zamieszkania podatników i składnie wniosków do sądu o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,
i) sporządzanie postanowień i decyzji administracyjnych,
j) prowadzenie spraw odwoławczych od postanowień i decyzji,
k) sporządzanie na wniosek indywidualnych interpretacji podatkowych,
l)  sporządzanie informacji i analiz podatkowych,
m) sporządzanie sprawozdań podatkowych.

2) Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym deklaracji podatkowych,
b) prowadzenie ewidencji podatników i pojazdów w systemie komputerowym w swoim zakresie,
c) księgowanie deklaracji  podatkowych,
d) dokonywanie z urzędu korekt deklaracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych,
f) zbieranie danych koniecznych do określenia wysokości podatku,
g) sporządzanie decyzji i postanowień administracyjnych,
h) prowadzenie spraw odwoławczych od decyzji i postanowień,
i) sporządzanie na wniosek indywidualnych interpretacji podatkowych,
j) sporządzanie informacji i analiz podatkowych,
k) sporządzanie sprawozdań podatkowych,
3) Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw z zakresu zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4) Przygotowywanie informacji do projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdań budżetowych.
5) Przygotowywanie projektów uchwał podatkowych.
6) Sporządzanie zaświadczeń.
 

2. Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z petentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  sierpniu 2020 r. nie przekroczył 6%.

3. Wymagania niezbędne:

1) ukończone: studia wyższe z zakresu ekonomii lub prawa lub szkoła średnia o profilu zawodowym z zakresu ekonomii,

2) wymagany minimalny staż pracy 3 lata,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu Office.

4. Wymagania pożądane:

1) doświadczenia zawodowe w sektorze finansów publicznych w zakresie wymiaru podatków lokalnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

2) kursy lub/i szkolenia z zakresu wymiaru podatków lokalnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

3) cechy osobowości i umiejętności: odporność na stres, komunikatywność, dobra pamięć,  sumienność, operatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność, kreatywność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu, znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

5.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (może być kserokopia),

4) wypełniony kwestionariusz osobowy*,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy  zamierzają  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,                          

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 2 października 2020 roku,

pod adresem :

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3,    

72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor (księgowość oraz płatności podatków i opłat) - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się składanie ofert na potrzeby samej rekrutacji za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty elektronicznej. Przy zastosowaniu poczty elektronicznej skany dokumentów do oferty, winny być przekazane w pliku zabezpieczonym hasłem z wykorzystaniem Zip-7. Hasło należy wówczas przekazać w odrębnej wiadomości. Korespondencję tą proszę kierować na adres sekretariat@ug.police.pl.

Dokumenty dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej będą wymagały złożenia w formie papierowej po rozstrzygnięciu procedur rekrutacyjnych tylko w przypadku wybranego aplikanta.   

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy

ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


   6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                  27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic

72-010 Police,

ul. Stefana Batorego 3

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 2. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,art. 22¹  § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy                   ( Dz.U. z 2019r. poz.1040 ) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.                        o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający                         z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych                       w przepisach RODO.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanym.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

 

 


Załączniki

Wynik naboru doc, 30 kB

Powiadom znajomego