W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Burmistrz Polic informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano kandydata.

Uzasadnienie:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska nie został rozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż kandydaci uczestniczący w naborze nie spełnili wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze .
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status rozstrzygnięte
BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY      
w Urzędzie Miejskim w Policach
                                   Podinspektor  w Wydziale Ochrony Środowiska

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

 • Prowadzenie postępowań związanych z nieprawidłowościami usuwania nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników.
 • Wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników i transport nieczystości płynnych.
 • Prowadzenie wykazów: bezodpływowych zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Prowadzenie spraw związanych ze strefami ochronnymi ujęć wody.
 • Przygotowywanie decyzji oraz prowadzenie postępowań dotyczących:

        – usuwania drzew i krzewów wraz z naliczaniem opłat za ich usuwanie, w tym decyzji o pobraniu lub umorzeniu opłaty.

        - ustalających kary za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów.

 • Analiza dokumentów powiatowych, wojewódzkich  i krajowych z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

 

2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami oraz pracownikami Urzędu, praca  na pełny etat

w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo , obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w lutym 2019r. nie przekroczył 6%.

3. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona środowiska lub pokrewne )
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z pracą w administracji publicznej związanego z wydawaniem decyzji administracyjnych lub 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z gospodarką ściekową lub gospodarowaniem drzewostanem .
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  o ochronie przyrody,  Prawo ochrony środowiska,  oraz aktów powiązanych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Obsługa urządzeń biurowych.

4. Wymagania pożądane

 • Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 • Umiejętność  działania w sytuacjach stresowych.
 • Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa .
 • Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień.
 • Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem.
 • Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

5. Wymagane dokumenty:

     1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

     2) list motywacyjny,

     3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

     4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

     5) kserokopie świadectw pracy,

     6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

     7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego ( formularz w załączniku).

     9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późn. zm./.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   12.03.2019r.  do godziny 15oo

/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd pod adresem :

Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor-

 w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale  Ochrony Środowiska”.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO,  art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

Załączniki

Wynik wyboru doc, 32 kB

Powiadom znajomego