W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu - ochrona zwierząt w 2016

                                                                                   Police, 24 lutego 2016 r.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  roku 2014 poz. 1118 z późn. zm.) – dalej zwaną ustawą.

I. Rodzaj zadania:  ochrona zwierząt.


W ramach  wykonywania zadania będą realizowane czynności związane z  ochroną bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacją w zakresie ochrony zwierząt w 2016 r., a w szczególności:


- przeprowadzenie imprez promujących właściwą postawę człowieka wobec zwierząt,

- prowadzenie  edukacji wśród dzieci i młodzieży  z zakresu  ochrony zwierząt  oraz ich życia,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt (dokarmianie, zlecanie zabiegów weterynaryjnych, podejmowanie działań na rzecz ograniczania populacji bezdomnych zwierząt),

- interwencyjne otaczanie opieką bezdomnych szczeniąt i kociąt, ich czasowe  przetrzymywanie oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań w zakresie ochrony zwierząt  w  2016 r. wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

  1. W konkursie mogą brać udział podmioty, prowadzące działalność statutową  w zakresie objętym konkursem tj:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  roku 2014 poz. 1118 z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów jednostek ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Gmina Police po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę na realizację zadania w formie powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania),

3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o  powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do dnia 16.12.2016 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1.Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy o powierzeniu zadania do dnia  16 grudnia 2016 rok.

2.Zadania powinny być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.

3.Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

1) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętym konkursem,

2) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

3) posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe do realizacji zadania objętego konkursem,

4) spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  roku 2014 poz. 1118 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia       15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

4.Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

4) statut organizacji oraz jego zmiany.

5) deklarację  o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte w (odpisie  z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym  i prawnym na dzień składania oferty”.

Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Organizacja ma możliwość uzupełnienia braków formalnych i technicznych z własnej inicjatywy lub na wezwanie ogłaszającego konkurs ofert, w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

2) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.

8. Czas związania ofertą – 14 dni po upływie terminu składania ofert.


V. Terminy składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2015 r. do godz. 16 00.

   O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Policach lub data stempla pocztowego.

2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty    i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3.Druk oferty można otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr  3. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police – organizacje pozarządowe - www.bip.police.pl

4. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Przemysław Biegus tel. 91-43-11-803.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2) złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

3) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

4) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

5) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

6) podpisaną wraz z załącznikami przez osobę uprawnioną,

7) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie.

2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w pkt.VI.1.

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych
na realizację danego zadania od innych podmiotów,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,

4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,

6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność,

7) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.

4. Burmistrz Polic powoła Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

5. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym.

6. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Polic dokona oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów:

1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,

4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,

6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność.

7. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert Komisja konkursowa sporządza protokół, w którym dokonuje oceny, przedstawia swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.

8. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty.

9. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

10. Każdy  w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

11. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Gminy Police.

13. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.

VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2015 r.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Policach                z siedzibą  w Policach ul. Piaskowej 5 B/7 realizowała zadanie publiczne: ochrona zwierząt w 2015 r. – zadanie zostało powierzone do wykonania towarzystwu przez gminę Police.

20.000 zł


Załączniki

Powiadom znajomego