W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police

Police, dnia 05 maja 2021 r. 

OR.8010.2.2021Burmistrz Polic 

 

ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych 
i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police

 

Burmistrz Polic, działając na podstawie art. 48b ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz uchwały XXX/315/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji w 2021 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police, zaprasza do składania ofert w konkursie na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police. 

I. Przedmiot konkursu ofert:

Program zdrowotny przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zajęć psychoterapeutycznych nie objętych finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczą:
- pracy nad poczuciem własnej wartości
- pracy nad poczuciem winy,
- pracy nad wstydem,
- jak sobie radzić z lękiem,
- jak sobie radzić ze stresem,
- treningu asertywnych zachowań,
- jak sobie radzić ze złością,
- treningu komunikacji małżeńskiej,
- treningu interpersonalnego.Poszczególne zajęcia programowe powinny odbywać się z grupą liczącą nie mniej jak 6 i nie więcej jak 12 osób.

Szczegółowe wytyczne i informacje dotyczące programu zdrowotnego opisane są w załączniku do uchwały XXX/315/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji w 2021 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej 
i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police.

Na realizację programu przeznaczona jest kwota 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
W przypadku wyczerpania środków, o których mowa powyżej dopuszcza się możliwość ich zwiększenia poprzez aneksowanie umowy z realizatorem programu (przy założeniu, że umowa będzie kontynuowana na podstawie pierwotnej oferty) 


Termin realizacji programu: czerwiec-grudzień 2021 roku.

Miejsce realizacji programu – ośrodek na terenie Gminy Police lub Gminy Miasto Szczecin.

II. Sposób przygotowania oferty:

Oferta przystąpienia do konkursu powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 24 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach pod ogłoszeniem o konkursie.

Do oferty, sporządzonej według wzoru, o którym mowa powyżej, należy załączyć:

1)statut jednostki (bądź inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną – np. umowę spółki) – lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę (lub kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
3) oświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), że świadczenia wykonywane w ramach programu zdrowotnego będą finansowane jedynie przez gminę Police i nie będą przedstawiane w rozliczeniach z  innymi podmiotami, oraz że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty;
4)dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 

III. Wymagania stawiane oferentom:

1) dysponowanie kadrą zapewniającą realizację programu zdrowotnego,
2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Police lub Gminy Miasto Szczecin, spełniającym wymogi do realizacji programu zdrowotnego, którego położenie sprzyja objęciu programem jak największej populacji pacjentów – z uwagi na łatwy dojazd,  

IV. Wymagane dokumenty:

1)dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uczestniczących przy realizacji programu (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
2)dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych wyżej w rozdz. III pkt 2 i 3 (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub odpowiednie oświadczenie o ich spełnianiu.

V. Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy konkursu „Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police”, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21-\ maja 2021 roku do godz. 12.00.

Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokona Burmistrz Polic – dokonując oceny ofert na podstawie informacji w nich zawartych, biorąc pod uwagę spełnianie warunków stawianych oferentom oraz ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych, które będą wykonywane w ramach realizacji programu zdrowotnego. 

Gmina Police zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, bądź niewyłonienia realizatora programu zdrowotnego.

Oferenci są związani ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.

Zał. nr 1

OFERTA 

na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police” 

(należy wpisać nazwę programu)

Dane podmiotu składającego ofertę (nazwa, siedziba, osoby upoważnione do reprezentacji): ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..


Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby upoważnionej do kontaktu: ………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

  Koszt:

Lp. Poszczególne składowe kosztu jednostkowego Koszt w zł  
1. Koszt 1 godz. zajęć psychoterapeutycznych

 
…………………Opis sposobu realizacji programu zdrowotnego (w tym w szczególności: miejsce realizacji programu, sposób rejestracji pacjentów, informacje dotyczące kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji programu, informacje na temat posiadanego sprzętu medycznego – niezbędnego do realizacji programu, dotychczasowe doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych i inne):

…………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......….……………………………………...

(data i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu)


Zał. nr 2

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż: 

- świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach programu zdrowotnego pn.:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………......

będą finansowane jedynie przez Gminę Police i nie będą przedstawiane w rozliczeniach z innymi podmiotami,

- załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty.
 

…………………………………………..

(data i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu)

 
 

Załączniki

Powiadom znajomego