W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police

Police, dnia 05 marca 2018 roku


OR.8010.6.2018


Burmistrz Polic
ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police

Burmistrz Polic, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz uchwały XXXIX/370/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie realizacji w 2018 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police, zaprasza do składania ofert w konkursie na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom, skierowanego do dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.


I. Opis programu zdrowotnego:

 

Program zdrowotny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2 lat (urodzonych w 2016 roku) zamieszkałych na terenie gminy Police.


Zakres programu:

- zakup szczepionki,

- wywiad kwalifikujący do szczepienia,

- badanie lekarskie poprzedzające szczepienie,

- podanie szczepionki (1 dawka),

- udokumentowanie przeprowadzonego szczepienia,

- prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych szczepień zgodnie z ustaleniami umowy,

- zorganizowanie akcji informacyjnej na temat szczepień (ogłoszenia, ulotki, itp.).


Na realizację programu przeznaczona jest kwota 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wyczerpania środków, o których mowa powyżej dopuszcza się możliwość ich zwiększenia poprzez aneksowanie umowy z realizatorem programu (przy założeniu, że umowa będzie kontynuowana na podstawie pierwotnej oferty).


Termin realizacji programu: marzec-grudzień 2018 roku


Miejsce realizacji programu: gabinety lekarskie na terenie gminy Police


II. Sposób przygotowania oferty:

 

Oferta przystąpienia do konkursu powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wzór oferty jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 23 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Policach pod ogłoszeniem o konkursie.

Do oferty, sporządzonej według wzoru, o którym mowa powyżej, należy załączyć:

1) statut jednostki (bądź inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną – np. umowę spółki) – lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę (lub kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);

3) oświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), że świadczenia wykonywane w ramach programu zdrowotnego będą finansowane jedynie przez gminę Police i nie będą przedstawiane w rozliczeniach z  innymi podmiotami, oraz że załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym na dzień złożenia oferty,

4) dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),

5) informację o ilości dzieci  kwalifikujących się do programu, które zadeklarowane są pod opiekę lekarską realizatora i nie zostały wcześniej zaszczepione.


III. Wymagania stawiane oferentom:

1) dysponowanie kadrą zapewniającą realizację programu zdrowotnego,

2) dysponowanie lokalem na terenie gminy Police, spełniającym wymogi do realizacji programu zdrowotnego, którego położenie sprzyja objęciu programem jak największej populacji pacjentów – z uwagi na łatwy dojazd,

3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu zdrowotnego.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uczestniczących przy realizacji programu (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych wyżej w rozdz. III pkt 2 i 3 (bądź ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub odpowiednie oświadczenie o ich spełnianiu.


V. Składanie ofert:

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy konkursu „Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police”, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach (pok. 3c)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 10:00.


Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokona Burmistrz Polic – dokonując oceny ofert na podstawie informacji w nich zawartych, biorąc pod uwagę spełnianie warunków stawianych oferentom oraz ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych, które będą wykonywane w ramach realizacji programu zdrowotnego.

Ze względu na zapewnienie jak najszerszej dostępności programu, dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów programu. Wyłonieni w konkursie realizatorzy zobowiązani będą do zaszczepienia każdego dziecka, które kwalifikuje się do programu, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia jest ono zadeklarowane.


Gmina Police zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, bądź niewyłonienia realizatora programu zdrowotnego.


Oferenci są związani ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.


O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani w formie pisemnej.
Załączniki

Powiadom znajomego