W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie nr OŚ-7624/6/09 z dnia 18.05.2009r.

Nasz znak: OŚ-7624/6/09                                                              Police, 18.05.2009r.

POSTANOWIENIE

              Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Dominiaka – Przedsiębiorstwo „EKOLOG-POL” Henryk Dominiak z siedzibą w Policach, ul. Piaskowa 61, działającego z upoważnienia Zarządu spółki Thomas-Beton Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 19, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Węzła Betoniarskiego MB 2D SP wraz z zapleczem socjalnym i uzbrojeniem terenu w Policach przy ul. Tanowskiej 12 na terenie działki nr 2045/2”

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływaniaprzedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Budowa Węzła Betoniarskiego MB 2D SP wraz z zapleczem socjalnym i uzbrojeniem terenu w Policach przy ul. Tanowskiej 12 na terenie działki nr 2045/2”, który powinien analizować planowane zamierzenie inwestycyjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

              Pan Henryk Dominiak – Przedsiębiorstwo „EKOLOG-POL” Henryk Dominiak z siedzibą w Policach, ul. Piaskowa 61, działający z upoważnienia Zarządu spółki Thomas-Beton Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 19, w dniu 6 lutego 2009r. (data wpływu) wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Węzła Betoniarskiego MB 2D SP wraz z zapleczem socjalnym i uzbrojeniem terenu w Policach przy ul. Tanowskiej 12 na terenie działki nr 2045/2”. 
              Wraz z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną, wypis władających działkami oraz opłatę za wydanie decyzji i pełnomocnictwo. Kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wniesiono także na nośniku elektronicznym.
W trakcie prowadzenia procedury Wnioskodawca złożył wyjaśnienia dotyczące działek obejmujących planowaną inwestycję (pismo z dnia 11.03.2009r.). 
              Na podstawie art. 64 ust. 1 Burmistrz Polic dniu 9.03.2009r. wystąpił pisemnie do Starosty Polickiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnego obowiązku sporządzenia raportu oraz, w przypadku pozytywnej odpowiedzi, określenie jego zakresu. 
              Opinią sanitarną z dnia 25 marca 2009r. znak: PS.NZ.4071-10/09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia jednocześnie określając jego zakres. Natomiast Starosta Policki postanowieniem z dnia 27 marca 2009r. znak: SR.AR.7633-P/2.1/09 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia.

              Zgodnie z art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1)       Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowana inwestycja będzie polegała na zainstalowaniu węzła betoniarskiego z mieszarką przeznaczonego do produkcji mieszanek betonowych różnych marek o konsystencji półciekłej do gęsto plastycznej z kruszyw frakcjonowanych: kruszywa żwirowego, kruszywa betonowego oraz cementu. Węzeł będzie służył do produkcji betonu towarowego. Zadanie będzie lokalizowane na części działki nr 2045/2 (na działce tej zlokalizowany jest w chwili obecnej Zakład Przemysłu Gumowego „POLIGUM”) natomiast działka nr 2064/2 wykorzystana zostanie do skomunikowania wydzielonego terenu z ul. Licealną. Na terenie działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie zlokalizowane są obiekty przemysłowe – instalacja do produkcji produktów gumowych, budynek socjalno-biurowy, drogi i place manewrowe. Na omawianym terenie nie występuje żadna roślinność. Teren przewidziany pod zabudowę węzła betoniarskiego stanowi plac manewrowy.
Projektowane zagospodarowanie terenu na części działki nr 2045/2:
·         Powierzchnia działki pod zabudowę węzła betoniarskiego – 5100 m2.
·         Silosy na kruszywa – 5 zasieków, w tym 2 o pojemności 1000 ton każdy oraz 3 o pojemności do 350 ton każdy, długość magazynu kruszyw ok. 50 m, wysokość ścian boksów – 2,5 m.
·         Zbiorniki na cement – 4 szt. po 80 m3 każdy, wysokość 13 m, średnica 2,9 m. ·         Węzeł betoniarski (mieszarka, dozowniki, waga taśmowa).
·          Zasyp mieszarki betonu – szczelny, wyposażony w odpylacz mechaniczny.
·         Instalacja recyklingu ze zbiornikiem na zużytą wodę.
·         Instalacja ogrzewania kruszywa i ciepłej wody.
W planowanej instalacji przewiduje się wytwarzanie ok. 80 m3/h betonu towarowego.

Założenia techniczne węzła betoniarskiego są następujące:
- wydajność – 80 m3/h,
- moc zainstalowana – 240 kW,
- zużycie wody – 16 m3/h,
- zbiorniki na cement – 4 szt. po 80 m3 każdy,
- zasieki na kruszywa – 5 zasieków (łącznie 300 ton),
- kocioł parowy – na olej opałowy Ekoterm o mocy 184 kW.

              Zainstalowana zostanie betonownia o przenośnej konstrukcji z przyszeregowanym kieszeniowym zasobnikiem kruszywa oraz dozowaniem kruszywa do mieszalnika przy pomocy skipowego wózka wsadowego. Kruszywo będzie magazynowane w czterokomorowym kieszeniowym zasobniku kruszywa i zasypywane będzie za pomocą przenośnika taśmowego.
Na przenośnik taśmowy kruszywo dostarczane będzie z zasobnika przejmującego. Poszczególne frakcje dozowane będą z zasobnika przy pomocy zamknięć segmentowych do ważącego wsadowego wózka skipowego pod zasobnikiem. 
              Zaplanowano zainstalowanie czterech jednokomorowych silosów o pojemności 80 m3. W skład każdego silosu będzie wchodzić rurowa konstrukcja stalowa. Silosy zostaną wyposażone w nowy rurociąg wlotowy, filtry pyłowe oraz zabezpieczające klapy nadciśnieniowe i podciśnieniowe. Cement będzie dozowany do wagi cementu za pomocą rurowych przenośników ślimakowych firmy WAM Modena. 
              Rdzeń mieszający wyposażony będzie w mieszalnik dwuwałowy MARC-MDE 3000 firmy ARCEN. Dokładne dozowanie poszczególnych składników będzie realizowane przy pomocy wag tensometrycznych. Waga umożliwia dozowanie wody czystej i wody osadowej. Betonownia będzie wyposażona w tensometryczną wagę do dozowania ciekłych domieszek do betonu. 
              Maksymalna wysokość instalacji wynosić będzie ok. 13 m (wysokość zbiorników cementu). Cement (surowiec do produkcji betonu) dostarczany będzie bezpośrednio z produkcji specjalistycznymi samochodami
i przesypywany przy pomocy sprężonego powietrza do stalowych szczelnych silosów. Przesypywanie cementu będzie przebiegać bezpyłowo przy zastosowaniu instalacji technologicznej wyposażonej w następujące urządzenia:
a)       szczelne połączenie samochód – silos cementu z zastosowaniem wysokociśnieniowych węży,
b)       silos cementu wyposażony w samooczyszczające się filtry odpowietrzające,
c)       pneumatyczny zawór odcinający dopływ cementu z cementowozu w przypadku napełnienia zbiornika.
Kruszywa będą dostarczane samochodami ciężarowymi w stanie wilgotnym i magazynowane w boksach obudowanych z trzech stron.
Produkcja betonu realizowana będzie w węźle betoniarskim, a przygotowany beton będzie transportowany samochodami (gruszkami) bezpośrednio do odbiorcy.
Do oczyszczania mieszalnika oraz betonu zwrotnego będzie służyć urządzenie do recyklingu. Występujące resztki betonu, beton zwrotny oraz woda płucząca do czyszczenia mieszalnika podawane będą do zbiornika wody brudnej. Woda płuczkowa wzbogacona w cement będzie zbierać się w zbiorniku recyklingowym brudnej wody, który zaopatrzony będzie w mieszadło dzięki czemu cement nie będzie osadzał się ani utwardzał. Mieszalnik włączany bedzie automatycznie w regularnych odstępach czasu. Ze zbiornika recyklingowego woda robocza będzie podawana za pośrednictwem pomp zanurzeniowych i ponownie stosowana, jako woda robocza do zarabiania betonu. Oczyszczony surowy żwir ze zbiornika wody brudnej po zakwalifikowaniu może być ponownie wykorzystany.    
Urządzenie wyposażone będzie w następujące elementy bezpieczeństwa:
·         czujniki końcowe pokryw mieszalnika,
·         kraty stalowe pokryw rewizyjnych mieszalnika,
·         osłonę zabezpieczającą sterowania hydraulicznego spustu mieszalnika,
·         pokrywy ochronne toru skipowego,
·         pokrywy stacji napinającej i napędowej przenośnika taśmowego,
·         osłony rolek przenośnika taśmowego,
·         osłony zabezpieczające zsypu z mieszalnika,
·         śruby bezpieczeństwa wag wody, cementu i kruszywa przed przeciążeniem,
·         balustrady ochronne,
·         włączniki końcowe toru jezdnego przenośnika skipowego,
·         czujniki obrotów przenośnika taśmowego,
·         zabezpieczający czujnik pracy przezwoju liny napędu wózka skipowego,
·         zabezpieczający czujnik ugięcia liny napędu wózka skipowego.
b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Na terenie działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się również inny zakład przemysłowy (Zakład Przemysłu Gumowego „POLIGUM”) istnieje możliwość kumulowania się uciążliwości emitowanych przez planowaną inwestycję i tę już istniejącą. c)       wykorzystywania zasobów naturalnych – nie dotyczy.
d)       emisji i występowania innych uciążliwości
W trakcie realizacji zadania będzie występować emisja zanieczyszczeń do powietrza w postaci gazów (spaliny maszyn oraz pojazdów pracujących na budowie) i pyłów (m.in. wykorzystywanie na budowie materiałów sypkich) pochodzących od środków transportu oraz maszyn budowlanych pracujących na budowie.

              Z fazą budowy wiąże się również okresowe oddziaływanie akustyczne (hałas pochodzący od sprzętu pracującego na budowie np. koparki czy pojazdy transportowe np. ciężarówki oraz innych maszyn, urządzeń
i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na placu budowy np. sprężarki czy piły tarczowe).
Będzie to jednak oddziaływanie niezorganizowane i okresowe, zniknie wraz z zakończeniem prac.
W trakcie prac budowlanych i rozbiórkowych będą wytwarzane odpady w postaci m.in. niesegregowanych odpadów komunalnych czy żelaza i stali. 
              Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza będzie miała charakter zorganizowany (pył cementowy emitowany podczas napełniania silosów cementu oraz instalacja do podgrzewania masy betonowej – kocioł parowy na olej opałowy 184 kW), jak również niezorganizowany (spaliny samochodowe związane z wewnętrznym ruchem samochodów ciężarowych i pył unoszący się z terenu działki, zwłaszcza w momencie rozładunku kruszyw i żwiru).
Na etapie eksploatacji głównymi źródłami hałasu będą m.in. urządzenia technologiczne węzła betoniarskiego, bateria silosów/rozładunek cementu czy ruch samochodów ciężarowych po terenie wytwórni. Wytwórnia będzie pracować w godzinach od 700 do 1600 sporadycznie do 2200
              W fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały m.in. takie odpady jak: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne czy odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
Ścieki sanitarne, jak również wody opadowe odprowadzane będą do zakładowej sieci kanalizacyjnej Zakładu Przemysłu Gumowego. Ścieki technologiczne nie będą powstawały.
Gospodarka odpadami powinna być realizowana zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) natomiast w zakresie sposobu klasyfikowania odpadów obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206).
e)       ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowane przedsięwzięcie, jeżeli będzie realizowane zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi oraz warunkami realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie powinno stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
2)       Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie dotyczy.
b)       obszary wybrzeży – nie dotyczy.
c)       obszary górskie lub leśne – nie dotyczy
d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Dla terenu objętego inwestycją został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/239/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Stara Fabryka” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31.12.2008r., Nr 108, poz. 2613), działki znajdujące się w obrębie nr 6 w Policach, znajdują się w obrębie następujących terenów elementarnych: działka nr 2064/2 – w granicach w obrębie terenu elementarnego oznaczony w planie symbolem 3-SF 32 PU – Teren obiektów produkcyjnych-usługowych; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej terenu dawnej fabryki benzyny syntetycznej…,
b) dopuszcza się ochronę zachowawczą obiektu o wartościach kulturowych …, c) procesy budowlane związane z obiektem o wartościach kulturowych…; tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – teren znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza…; 3-10 KDL – Ulica klasy lokalnej. Projektowana kategoria: gminna; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowań dawnej fabryki benzyny syntetycznej – procesy budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu
z odpowiednim organem ochrony zabytków; tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – a) część terenu znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza…, b) na terenie znajduje się obszar Natura 2000 Police-Kanały…działka nr 2045/2 w granicach w obrębie terenu elementarnego, oznaczonego w planie symbolem  3-SF 32 PU – Teren obiektów produkcyjnych-usługowych ustalenia j.w.; 3-SF 65 KS – Teren obsługi komunikacji drogowej – stacja paliw; tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – teren znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza… e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Działka nr 2064/2 znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem 3-10 KDL. Na terenie znajduje się obszar Natura 2000 (wg. listy rządowej), Police-Kanały (kod obszaru PLH320015).
f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy.
g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne Zapisy w/w planu zagospodarowania przestrzennego.
h)       gęstość zaludnienia
Miasto Police – część, w której będzie realizowane przedsięwzięcie – obejmują 32814 osób, natomiast ulica (Tanowska – Nowe Police) przy której będzie realizowane zadanie nie jest zamieszkana.
i)        obszary przylegające do jezior  - nie dotyczy.
j)        obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy.
3)       Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: 
                         a)     zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
W otoczeniu planowanej inwestycji znajduje się pracujący zakład przemysłowy. Hałas pochodzący od węzła betoniarskiego, jak również emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji mogą być uciążliwe dla młodzieży uczącej się, gdyż w sąsiedztwie inwestycji znajduje się Gimnazjum Nr 1. 
                         b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
                         c)   wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
W związku z tym, że na terenie działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się również inny zakład przemysłowy (Zakład Przemysłu Gumowego „POLIGUM”) istnieje możliwość kumulowania się uciążliwości emitowanych przez planowaną inwestycję i tę już istniejącą. 
                          d)     prawdopodobieństwa oddziaływania
Informacje zawarte w karcie informacyjnej nie są wystarczające aby stwierdzić prawdopodobieństwo oddziaływania inwestycji. 
                          e)     czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Wnioskodawca nie przewiduje innych wariantów przedsięwzięcia poza omawianym. Czas pracy inwestycji planowany jest w systemie 1 – zmianowym (godz. 700 do 1600) a w sporadycznych przypadkach w systemie dwuzmianowym (godz. 1600 do 2200) od poniedziałku do soboty (312 dni w roku).

              Zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzasadnienia postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 63 ust. 1 uwzględnionych przy wydawaniu postanowień.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów, rodzaj przedsięwzięcia oraz z uwagi na fakt znajdowania się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia placówki oświatowej Burmistrz Polic postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Na postanowienie służy stronom zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Polic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego