W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Obwieszczenie OŚ-7624/36/07 z 19.06.2008

OŚ-7624/36/07                                                                 Police, 19.06.2008r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA POLIC 

Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że
w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzyskanie koncesji na obszarze „Podgrodzie” obejmującym część bloku koncesyjnego nr 101, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego” wydałem postanowienie o następującej treści:

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt 42 ppkt a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Tatys - Sp. z. o.o. FX ENERGY POLAND z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, działającego z upoważnienia Sp. z o.o. FX ENERGY POLAND, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

postanawiam 

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Uzyskanie koncesji na obszarze „Podgrodzie” obejmującym część bloku koncesyjnego nr 101, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”.

UZASADNIENIE 

Pan Zbigniew Tatys - Sp. z. o.o. FX ENERGY POLAND z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 - w dniu 26 października 2007r. (data wpływu) wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzyskanie koncesji na obszarze „Podgrodzie” obejmującym część bloku koncesyjnego nr 101, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”.
Wniosek zawierał Informację o planowanym przedsięwzięciu (Informacja o przedsięwzięciu zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska wniesiono także na nośniku elektronicznym), mapę z zaznaczonymi obszarami Natura 2000, mapę topograficzną z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz kopię odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców.
W trakcie prowadzenia procedury Wnioskodawca wzywany był do uzupełnienia wniosku (wezwanie z dnia 5.11.2007r. oraz wezwanie z dnia 29.11.2007r.)
Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów. Burmistrz Polic wystąpił pisemnie do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie w/w opinii. Wojewoda Zachodniopomorski postanowieniem z dnia 29 maja 2008r. znak: SR-Ś-4/6618/16/2008 postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko kierując się usytuowaniem, charakterem oraz skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie uzgodnił przedmiotowe zadanie.
Biorąc pod uwagę powyższą opinię organu oraz rodzaj przedsięwzięcia Burmistrz Polic postanowił odstąpić od obowiązku wykonania raportu.
Na postanowienie służy stronie zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Polic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego